Środki smarne PETRONAS

BHP, bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego

Jako globalna firma produkująca środki smarne i część zintegrowanego łańcucha dostaw ropy naftowej i gazu, firma PLI jest zaangażowana w zapewnianie najwyższych standardów w zakresie BHP, bezpieczeństwa i ochrony środowiska we wszystkich swoich działaniach, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Nasza polityka

 • PLI zobowiązuje się podejmować rozsądne i praktyczne kroki mające na celu zapobieganie i eliminację ryzyka powstania urazów, chorób zawodowych i uszkodzenia mienia.
 • PLI zobowiązuje się podejmować aktywne działania na rzecz ochrony środowiska i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych.
 • PLI zapewnia, że obiekty, które projektuje, buduje i eksploatuje, wytwarzane produkty i świadczone usługi spełniają właściwe wymogi prawne i są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi.
 • PLI zapewnia niezbędne zasoby i organizację, a w stosownych przypadkach, konsultuje z kluczowymi interesariuszami istotne kwestie dotyczące BHP, bezpieczeństwa i środowiska.
 • PLI zapewnia, że opracowane zostały właściwe plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych.
 • PLI zobowiązuje się zapewniać ciągłą poprawę zarządzania i wydajności w zakresie BHP, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, wykorzystując do tego wiedzę, znajomość procesów i technologię.
 • PLI wymaga od wszystkich swoich pracowników i kontrahentów ścisłego przestrzegania tej polityki przez cały czas.
 • PLI zobowiązuje się wdrożyć skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem w obrębie całej Grupy, który pozwoli identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem i bezpieczeństwem naszych pracowników, mienia, informacji i działalności.
 • PLI zobowiązuje się przestrzegać i konsekwentnie stosować politykę bezpieczeństwa, normy i wytyczne.
 • PLI promuje świadomość zagrożeń i informuje wszystkie zaangażowane strony o wymogu stałego stosowania się do wdrożonych przez PETRONAS norm, przestrzegania procedur i instrukcji zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa.
 • PLI zobowiązuje się zapewniać niezbędne zasoby na akceptowalnym poziomie, dążąc jednocześnie do wypracowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, tak aby nasza działalność biznesowa była prowadzona w bezpiecznym środowisku.