Petronas Lubricants International

Nota prawna

Poniższy regulamin określa warunki korzystania z tej witryny internetowej i powiązanej sieci. Niniejsze powiadomienie jest dość obszerne, jednak uważamy za istotne dokładne zapoznanie się z jego treścią oraz poniższymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny internetowej i jej sieci.

Niniejszy regulamin może być okresowo aktualizowany bez wcześniejszego powiadomienia. Poprzez korzystanie z niniejszej witryny internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujący regulamin i wszelkie późniejsze zmiany. Jeśli użytkownik nie zgadza się z poniższym regulaminem, prosimy o zaprzestanie korzystania z tej witryny internetowej i powiązanej z nią sieci. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zapoznawanie się z zamieszczonym regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami zamieszczanymi na stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny / oferowanych usług i powiązanej sieci stanowi zgodę na wszystkie podane warunki regulaminu i powiadomienia.

Gwarancje i ograniczenie odpowiedzialności

Dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności poniższych informacji, oświadczeń, tekstów, artykułów, danych, obrazów, zrzutów ekranów, stron internetowych i innych materiałów opublikowanych i pojawiających się na tej witrynie internetowej i w powiązanej sieci (zwanych dalej „Informacjami”). Firma PLI, jej spółki zależne (i powiązane korporacje, spółki stowarzyszone, spółki zależne, jej agenci, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy (zwani dalej „my, nas, nasze”) nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji, poręczeń ani zapewnień co do poprawności, rzetelności, jakości, prawdziwości, stosowności i kompletności wspomnianych Informacji. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, usuwania lub wprowadzania zmian do tych Informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości lub pominięcia na witrynie internetowej firmy PLI. Ponadto zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wynikowe straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z uzyskania dostępu do niniejszej witryny internetowej lub korzystania z niej oraz polegania na informacjach w niej zawartych. Za wszelkie decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie opublikowanych Informacji odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik.

Witryna internetowa PLI może również zawierać informacje dostarczane przez strony trzecie, za które nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i wobec których nie składamy żadnych oświadczeń.

Nie gwarantujemy, że funkcjonowanie witryny PLI będzie nieprzerwane, bezawaryjne ani że wynikowe błędy zostaną naprawione. Nie możemy też zagwarantować, że witryna PLI lub serwer, na którym jest ona udostępniana będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W żadnym wypadku Informacje opublikowane w witrynie PLI nie stanowią ani nie mogą być uznane za zaproszenie do inwestowania w firmę PLI, jej spółki zależne i powiązane z nim korporacje, ani też nie stanowią zaproszenia firmy PLI, jej spółek zależnych ani powiązanych z nią korporacji do zawarcia umowy z użytkownikami witryny.

Ograniczenia w użytkowaniu

Prawo autorskie

Informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej założonej i należącej do firmy PLI podlegają w całości obowiązującym przepisom o ochronie Własności Intelektualnej.

Prawa autorskie © 2018 PETRONAS Lubricants International. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niektóre elementy witryny PLI będą zawierały informacje przekazywane przez współpracujące z nami agencje informacyjne i/lub partnerów medialnych. Wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, projekty, patenty, prawa autorskie, informacje zastrzeżone i inne prawa własności intelektualnej) dotyczące wszelkich informacji, marek, modeli, materiałów i tekstów cytowanych i/lub powielanych w witrynie PLI, a w szczególności w związku z powielaniem kampanii reklamowych tworzonych przez PLI na potrzeby witryny PLI, pozostają własnością PLI, agencji informacyjnych i/lub partnerów medialnych i/lub osób biorących udział w produkcji kampanii reklamowych, takich jak ilustratorzy, fotograficy i twórcy treści cyfrowych, zależnie od przypadku. Użytkownik nie nabywa udziałów w usługach, materiałach lub kopiach materiałów opublikowanych w witrynie internetowej. Dlatego też jakiekolwiek ich przedstawienie, powielanie lub tłumaczenie w dowolnym celu, bez wyraźnej zgody PLI lub prawowitych właścicieli, będzie uważane za naruszenie praw autorskich.

O ile nie zaznaczono inaczej, informacje pojawiające się w tej witrynie internetowej są wyłączną własnością PLI lub innych podmiotów, jak wskazano. Dostęp do tej witryny internetowej i kopiowanie zawartych w niej informacji jest dozwolony wyłącznie w celach prywatnych, niezarobkowych lub edukacyjnych, pod warunkiem, że każda informacja / skopiowana strona pochodząca ze tej witryny zawiera informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub udzielonych prawach w takiej samej postaci, w jakiej występują one na oryginalnych stronach internetowych. Informacje nie mogą być w żaden sposób kopiowane, wyświetlane, rozpowszechniane, pobierane, licencjonowane, modyfikowane, publikowane, ponownie publikowane, powielane, ponownie wykorzystywane, odsprzedawane, przekazywane, wykorzystywane do tworzenia treści pochodnych lub w inny sposób wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych. Opublikowane materiały, informacje lub elementy graficzne nie mogą być w żaden sposób edytowane, a na wszelkich utworzonych kopiach należy umieścić następującą informację o prawach autorskich:

Prawa autorskie © 2018 PETRONAS Lubricants International.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe opublikowane na niniejszej witrynie internetowej są własnością ich prawowitych właścicieli.

Łącza i ramki

Każda witryna internetowa dostępna i połączona z witryną PLI, niekoniecznie znajduje się pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość żadnej z powiązanych witryn ani łącza do treści zawartych w tych witrynach, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje informacji w tych witrynach internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi witrynami lub łączami do nich. Użytkownik jest odpowiedzialny za czytanie i przestrzeganie warunków dotyczących ochrony prywatności i korzystania opublikowanych na powiązanych stronach. Udostępniamy łącza do innych witryn internetowych wyłącznie ze względu na wygodę użytkownika. Opublikowanie łącza do jakiejkolwiek witryny internetowej nie oznacza naszego poparcia dla takiej witryny, podmiotu obsługującego taką witrynę lub jakiegokolwiek produktu lub usługi oferowanej przez stronę trzecią.

Nikomu nie wolno umieszczać w ramkach strony internetowej (znaczniku Frame) ścieżek dostępu do niniejszej witryny internetowej ani łączy do poszczególnych stron, z wyjątkiem strony głównej, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody. Wszystkie wnioski o taką zgodę wraz z pełnym adresem URL stron internetowych, na których potencjalnie umieszczone zostanie łącze do niniejszej witryny, należy kierować do: enquiries.grp@pli-petronas.com

Nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia zgody oraz zastrzegamy sobie prawo do wycofania naszej zgody na publikowanie łącz do naszej witryny.

Prywatność

Szanujemy prywatność wszystkich użytkowników witryny internetowej PLI. Zobowiązujemy się, że przekazane nam dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby nie zostaną wymienione, sprzedane lub wynajęte na rzecz firm trzecich spoza grupy spółek PLI. Imię i nazwisko użytkowników oraz ich dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji.

Przesyłanie informacji

Wszelkie zgromadzone dane osobowe będą przez nas chronione na mocy powyższych zapisów o ochronie prywatności, natomiast wszelkie inne informacje przesłane do nas za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej będą uznawane za informacje jawne, otrzymane bezpłatnie wraz z nieodwoływalnym prawem do ich nieograniczonego wykorzystywania w dowolnym celu, uznanym przez nas za stosowny.

Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z tej witryny internetowej jakichkolwiek informacji, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, zawierające groźby, obsceniczne, pornograficzne lub bluźniercze, lub które mogą skutkować wyegzekwowaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Prawo właściwe

Korzystanie z tej witryny internetowej oraz zakres obowiązywania opublikowanego tutaj regulaminu jest regulowane zgodnie z prawem Malezji. Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą witryną internetową, w tym niniejszy regulamin podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów malezyjskich.