Środki smarne PETRONAS

Polityka prywatności

PETRONAS Lubricants International (PLI) zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności użytkowników Witryny. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy witryny czuli się komfortowo podczas wyszukiwania i wymiany informacji na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, na które brak jest odpowiedzi w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o Kontakt.

W ramach standardowych działań i oferowania naszych usług, gromadzimy, a w niektórych przypadkach, ujawniamy informacje o użytkownikach. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób mogą być one traktowane. Treść niniejszej polityki prywatności jest dość obszerna, jednak uważamy, że jesteśmy zobligowani do przekazania naszym użytkownikom szczegółowych informacji na temat naszych praktyk. Praktyki dotyczące ochrony prywatności zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie do witryny internetowej PLI i powiązanej z nią Sieci informatycznej. („Witryna PLI”)

„Sieć” ma za zadanie funkcjonować w taki sposób, aby zapewniała działanie Witryny PLI z ofertą produktów lub mikrostron promocyjnych. Korzystając z naszych usług i Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas danych osobowych użytkownika zgodnie z Warunkami korzystania z usługi i niniejszą Polityką.
 

Gromadzone informacje

Dane osobowe użytkowników gromadzimy przede wszystkim po to, aby zapewniać im efektywną i dostosowaną do ich potrzeb usługę. Dzięki temu możemy świadczyć usługi i zapewniać funkcje, które najlepiej spełnią potrzeby użytkowników, a także dostosować nasze usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników, ułatwiając i przyspieszając korzystanie z nich.

Automatycznie śledzimy zachowania użytkowników korzystających z naszej Witryny. Zgromadzone informacje wykorzystujemy w ramach wewnętrznych analiz dotyczących demografii, zainteresowań i zachowań użytkowników. Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników i zapewniać im lepsze usługi. Informacje takie mogą między innymi obejmować jednolity lokalizator zasobów, czyli adres URL poprzednio odwiedzanej przez użytkownika witryny internetowej (niezależnie od tego, czy taki adres znajduje się w naszej Witrynie, czy poza nią) oraz adres URL, do którego użytkownik przechodzi później, rodzaj przeglądarki, z której korzysta użytkownik oraz jego adres protokołu internetowego (IP).

Firma PLI nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkownika, z wyjątkiem następujących przypadków:

i. gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub na mocy nakazu sądowego lub podobnego nakazu;
ii. w razie potrzeby, według uznania firmy PLI, w celu ochrony praw lub własności firmy PLI, członka lub strony trzeciej, lub w celu zapobieżenia obrażeniom ciała; i/lub
iii. w przypadku, gdy administratorzy witryny internetowej PLI są zobowiązani do przekazania danych osobowych stronie trzeciej w przypadku sprzedaży, fuzji, cesji, transakcji joint-venture lub innego przeniesienia lub zbycia części lub całości aktywów lub zasobów firmy PLI lub jej spółek zależnych (w tym, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub jakimkolwiek podobnym postępowaniem).

Ponadto firma PLI zastrzega sobie prawo do zezwalania na dostęp do swoich systemów stronom trzecim zapewniającym niezbędne usługi techniczne, gdy taki dostęp jest wymagany do świadczenia tych usług i do dostarczania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim, które świadczą usługi w imieniu firmy PLI, pod warunkiem, że takie strony trzecie zobowiązują się przestrzegać Polityki prywatności firmy PLI. Prosimy jednak pamiętać, że firma PLI zastrzega sobie prawo do udostępniania wszelkich danych osobowych lub innych informacji o użytkowniku, które użytkownik przekazuje (lub które są gromadzone) poprzez Witrynę internetową firmy PLI z dowolną lub wszystkimi jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, a także będzie miała dostęp do wszystkich takich informacji, które użytkownik przekazuje (lub które są gromadzone) na witrynach internetowych dowolnej spółki zależnej lub siostrzanej firmy PLI.

Bezpośrednią korespondencję z użytkownikiem, na przykład wiadomości e-mail, listy lub korespondencję pochodzącą od innych użytkowników lub osób trzecich dotyczącą działalności lub wpisów zamieszczanych przez konkretnego użytkownika w Witrynie, możemy gromadzić i przechowywać w pliku przeznaczonym na informacje o danym użytkowniku.

Wykorzystywanie informacji o użytkowniku

Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika są wykorzystywane do tworzenia zbiorowych profili osób odwiedzających Witryny firmy PLI, anonimowych profili ze statystycznymi danymi demograficznymi, jednak bez powiązanych danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkowników. Zebrane dane zbiorcze mają na celu usprawnienie naszych działań marketingowych i promocyjnych, statystyczną analizę wykorzystania witryny, ulepszenie treści i oferty produktów oraz dostosowanie treści, układu stron i naszych usług. Wierzymy, że niniejsze działania pozwalają nam doskonalić Witrynę PLI i lepiej dostosowywać ją do potrzeb naszych użytkowników.

Dane dotyczące użytkowników możemy wykorzystywać do dostarczania spersonalizowanych informacji np. skupionych na konkretnych zainteresowaniach użytkownika. Przykładami takich informacji mogą być nowe usługi, promocje i materiały marketingowe. Dane kontaktowe użytkownika, na przykład adres e-mail, adres pocztowy i/lub numer telefonu, możemy wykorzystywać do kontaktu z użytkownikiem w celu przekazywania mu powiadomień administracyjnych, nowych ofert produktów i komunikatów związanych z korzystaniem z Witryny.

Zgromadzone informacje o użytkowniku, jak również informacje dotyczące jego aktywności na Witrynie wykorzystujemy do rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów i egzekwowania Warunków korzystania z usługi. Zgromadzone informacje o użytkowniku możemy wykorzystywać w celu ułatwienia odszukania użytkownika i innych osób, które zezwoliły innym użytkownikom na ich zlokalizowanie. Tego typu wyszukiwania będą możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę w formularzu rejestracyjnym.

Informacje przekazane nam przez użytkownika możemy uzupełniać o informacje otrzymane od stron trzecich.

Ujawnianie informacji o użytkowniku

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia zgromadzonych informacji różnym agencjom rządowym lub właściwym organom regulacyjnym oraz że możemy w inny sposób zostać zmuszeni do ujawnienia takich informacji na mocy prawa lub nakazu sądu. Ponadto użytkownik upoważnia nas do udostępnienia wymaganych informacji funkcjonariuszom organów ścigania, gdy uznamy to za konieczne lub właściwe w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innej nielegalnej działalności.

Zgodnie z naszą ogólną polityką nie sprzedajemy ani nie użyczamy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim. Poniżej opisano niektóre sposoby ujawniania danych osobowych:

Marketing i promocje
Gromadzimy dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika i ujawniamy je w formie zbiorczej w celach marketingowych i promocyjnych. Nie ujawniamy jednak informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji osobowej użytkownika. W związku z tym niektóre informacje np. hasła, informacje o kontach bankowych itp. nie są w ogóle ujawniane.

Usługi oferowane pod wspólną marką
Od czasu do czasu podejmujemy współpracę z innymi firmami w zakresie świadczenia usług pod wspólną marką (co-brandingowych). Jeśli użytkownik chce skorzystać z tych usług, możemy przekazać niektóre z jego danych osobowych do firmy co-brandingowej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tych usług, może wybrać opcję niekorzystania z usług innych firm. Nie kontrolujemy praktyk w zakresie ochrony prywatności innych firm i w związku z tym przed skorzystaniem z ich usług użytkownik powinien przeanalizować praktyki danej firmy we własnym zakresie.

Wezwania prawne
Jak wspomniano powyżej, możemy być zmuszeni na mocy prawa, nakazu sądowego lub przez organy regulacyjne i organy ścigania do ujawnienia danych osobowych użytkownika. Dlatego właściciele praw własności intelektualnej, jak również lokalne, stanowe, federalne i międzynarodowe organy ścigania mogą w takich okolicznościach zażądać informacji osobowych umożliwiających identyfikację konkretnego użytkownika i otrzymać takie informacje.

Fora publiczne / czaty / tablice ogłoszeń

Wszelkie informacje ujawnione przez użytkownika na tych forach publicznych stają się informacjami publicznymi i są natychmiast dostępne w Witrynie internetowej firmy PLI, dlatego ważne jest, aby zachować dyskrecję i odpowiednią ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnianiu danych osobowych na takich stronach. Firma PLI ma prawo wykorzystywać treść tych publicznych forów do działań promocyjnych, jak również aktywności wspierających działania redakcyjne, reklamowe itp.

Ankiety i sondaże

W niektórych ankietach prosi się o wyrażenie opinii na wskazane tematy, dlatego bardzo często ankiety i prowadzone sondaże są sponsorowane lub powiązane z reklamodawcami i partnerami firmy PLI. Czasami prosimy o podanie informacji demograficznych (na przykład wieku, płci, kodu pocztowego). Większość informacji uzyskanych z ankiet i sondaży jest gromadzona i wykorzystywana wewnątrz naszej firmy lub udostępniana reklamodawcom i partnerom tylko w formie zbiorczej. W przypadku, gdy w ramach badań ankietowych lub sondaży dotyczących któregokolwiek z użytkowników Witryny firmy PLI wymagane jest podanie danych osobowych, takie dane osobowe nigdy nie są udostępniane stronom trzecim bez zgody użytkownika. W takich przypadkach użytkownik ma prawo zdecydować się na otrzymywanie informacji wyłącznie od wybranego sponsora/reklamodawcy, a w rezultacie informacje dotyczące użytkownika zostaną przekazane wyłącznie temu jednemu sponsorowi/reklamodawcy. Niektóre odpowiedzi z ankiety mogą być dodane do profilu użytkownika, co pozwoli nam na bardziej efektywne dostarczanie mu treści, reklam i ofert, które najbardziej odpowiadają jego potrzebom.

Aplikacje / widżety / narzędzia online

Treść aplikacji / widżetów / narzędzi dostępnych poprzez Witrynę internetową firmy PLI została przedstawiona w formie skróconej, ma charakter ogólnikowy i służy wyłącznie celom informacyjnym. Treści takie nie mają na celu w żaden sposób zastępować profesjonalnej porady. Zawsze należy zasięgać porady ekspertów w danej dziedzinie lub specjalistów w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków związanych z daną sytuacją. Ani treści, ani żadna inna usługa oferowana przez lub za pośrednictwem naszych aplikacji, widżetów lub narzędzi on-line nie jest przeznaczona do diagnostyki lub leczenia. Nigdy nie należy lekceważyć porad ani zwlekać z uzyskaniem porady ze względu na treści zamieszczone w Witrynie internetowej firmy PLI.

Wszelkie opinie wyrażone w aplikacjach, widżetach lub narzędziach on-line są opiniami ich autorów. PLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści jakichkolwiek materiałów udostępnianych za pomocą aplikacji widżetów lub narzędzi dostępnych w Witrynie internetowej firmy PLI. Odpowiedzialność za poleganie na informacjach dostarczanych poprzez nasze aplikacje, widżety, narzędzia lub innych odwiedzających naszą Witrynę bierze tylko i wyłącznie użytkownik. Firma PLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała osób lub mienia wynikające z użytkowania jakiegokolwiek produktu bądź też wykorzystania informacji, pomysłu lub instrukcji zawartych w materiałach dostarczonych użytkownikowi. Firma PLI zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania w dowolnym momencie dowolnego aspektu lub funkcji tej aplikacji, widżetu lub narzędzi.

Konkursy i quizy

W Witrynie internetowej PLI regularnie prowadzimy konkursy i quizy, a także rozdajemy nagrody. W celu weryfikacji tożsamości uczestnika będziemy potrzebować informacji, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres pocztowy. Informacje takie są udostępniane stronie trzeciej, jeżeli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie informacji od sponsora konkursu prowadzonego przez stronę trzecią; i/lub gdy konkurs jest prowadzony przez firmę PLI, ale zarządzany przez sponsora.

Użytkownik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z regulaminem każdego konkursu, quizu i akcji rozdawania nagród, do którego się zgłosi, ponieważ może on zawierać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez sponsora jego danych osobowych.

Informacje zbierane poprzez Witrynę internetową firmy PLI za pomocą adresu IP i plików cookie

Adres IP użytkownika to numer nadawany przez dostawcę usług internetowych (ISP, Internet Service Provider) komputerowi użytkownika w celu zidentyfikowania jego lokalizacji. Adresy IP użytkowników pomagają nam diagnozować problemy z naszą Witryną internetową i nią zarządzać. Adresy IP użytkowników wykorzystujemy również do komunikowania się z Członkami i ewentualnego blokowania Członków, którzy nie przestrzegają naszych Zasad i warunków.

Witryna firmy PLI korzysta również z funkcji wbudowanej w przeglądarki internetowe, tj. obsługi plików cookie w celu przypisywania komputerom użytkowników niepowtarzalnych numerów identyfikacyjnych. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera. Pliki cookie pozwalają nam stwierdzić, czy użytkownik odwiedzał wcześniej Witrynę firmy PLI oraz określić, czy wszedł na naszą Witrynę poprzez określone łącze internetowe. Informacje te są następnie wykorzystywane w celu doskonalenia naszej Witryny i oferowanych usług. Witryna firmy PLI nie wykorzystuje plików cookie do gromadzenia danych osobowych z komputera użytkownika, chyba że przeglądarka użytkownika jest ustawiona tak, aby umożliwić pobieranie takich danych.

Inne podmioty gromadzące informacje

O ile nie przewidziano inaczej, niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie wykorzystywania i ujawniania informacji, które gromadzimy od użytkowników. Zakres w jakim użytkownik ujawnia informacje o sobie stronom trzecim lub na innych stronach internetowych uzależniony jest od zasad i polityk prywatności tych Witryn internetowych i ich sposobu wykorzystywania takich danych osobowych, a w związku z tym użytkownik będzie podlegał zasadom i politykom innym niż nasze. Nie kontrolujemy działań ani polityk prywatności stron trzecich. W związku z tym zachęcamy do kontaktu ze stronami trzecimi i zwracanie się do nich z prośbą o informacje na temat wdrożonej polityki prywatności, zanim użytkownik ujawni swoje dane osobowe.

Łącza internetowe W naszej Witrynie mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych naszych partnerów biznesowych i reklamodawców („Witryny powiązane”). Firma PLI nie udostępnia danych osobowych użytkowników administratorom tych Witryn, ale może im dostarczać zbiorcze informacje na temat naszych użytkowników. Firma PLI nie kontroluje Witryn, do których prowadzą łącza i nie jest odpowiedzialna za praktyki w zakresie ochrony prywatności lub zawartość stron, do których prowadzą łącza.

Firma PLI w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników ani osób trzecich za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć w związku z działalnością i politykami prywatności wyżej wymienionych stron trzecich lub administratorów Witryn, do których prowadzą łącza, jak również za treści zamieszczane przez strony trzecie, w tym w powiązanych Witrynach.

Bezpieczeństwo

Firma PLI korzysta z ulepszonych, spełniających normy branżowe systemów ochrony danych, aby uniemożliwić nieupoważnionym stronom trzecim dostęp do informacji o użytkowniku. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zachować prywatność danych naszych użytkowników, nie możemy zagwarantować, że takie dane nie zostaną pozyskane nielegalnie lub wykradzione.

Wdrożyliśmy również systemy kontroli ochrony prywatności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych. Każdy pracownik PLI musi przestrzegać zapisów polityki prywatności i poufności danych firmy PLI. Do danych osobowych użytkowników mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy PLI. Dostęp do tych danych musi być uzasadniony. Każda firma, z którą współpracujemy i która jest naszym przedstawicielem biznesowym, zobowiązana jest do przestrzegania umów o zachowaniu poufności i ochronie danych naszych użytkowników. Wszyscy pracownicy PLI są zobowiązani do potwierdzenia, że rozumieją i będą przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności. Pracownicy, którzy naruszają naszą politykę prywatności, podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu, do zwolnienia włącznie. Gorąco zachęcamy naszych partnerów ds. tworzenia treści cyfrowych, partnerów handlowych i agencji reklamowych do jasnego wskazywania własnych opublikowanych polityk prywatności oraz do wprowadzenia systemów kontroli prywatności w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Jednocześnie stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie i nie kontrolujemy działań naszych partnerów biznesowych. W związku z powyższym użytkownicy muszą samodzielnie zapoznać się z polityką prywatności naszych partnerów i kontaktować się z nimi bezpośrednio, w razie jakichkolwiek pytań.

Zalecenia

Zalecenie są generowane wyłącznie w oparciu o preferencje użytkownika końcowego i/lub klienta oraz preferencje innych użytkowników końcowych i/lub klientów, a zatem nie są generowane przez nas lub naszych reklamodawców.

Włączenie przez odniesienie

Niniejsza Polityka prywatności jest włączona poprzez odniesienie do Warunków korzystania z usługi PLI.

Zmiany

PLI może okresowo aktualizować lub zmieniać treść niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany i aktualizacje będą publikowane na tej stronie. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, aby na bieżąco śledzić wszelkie zmiany dotyczące naszej Polityki prywatności i praktyk.

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub innych kwestii dotyczących Witryny PLI, prosimy kierować do nas Tutaj.