Petronas Lubricants International

Regulamin

Firma PLI udostępnia internetowe narzędzie komunikacji i wspólne forum edukacyjne, które obejmuje między innymi fora internetowe, aplikacje on-line, spersonalizowane strony internetowe, biuletyny internetowe, gry, tablice ogłoszeń, czaty, konta e-mail i ogłoszenia („Usługi”) za pośrednictwem swojej witryny internetowej PLI i powiązanej z nią sieci („Witryna internetowa PLI”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujący regulamin, bez jakichkolwiek zmian z jego strony, dotyczący świadczenia usług przez firmę PLI.

Akceptacja Warunków korzystania z usługi

Usługi są świadczone bezpłatnie i o ile nie wskazano inaczej, PLI zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, edycji, przeredagowania treści, usunięcia lub dodania warunków do niniejszych Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Aby nie mieć żadnych wątpliwości, należy przesyłać należyte zapytania i regularnie przeglądać informacje zamieszczane w witrynie PLI w celu ustalenia takich zmian. Korzystanie przez użytkownika z witryny PLI i oferowanych tutaj Usług po dokonaniu takich zmian, edycji, przredagowaniu treści lub dodaniu warunków będzie oznaczało akceptację przez użytkownika nowego Regulaminu po tych zmianach, edycji, przeredagowaniu lub dodaniu warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi do Warunków korzystania z usługi zmianami, musi zaprzestać korzystania z naszej witryny. Dalsze korzystanie z witryny i usług PLI będzie oznaczało akceptację wszelkich zmian w Warunkach korzystania z usługi określonych w niniejszym dokumencie. Nieautoryzowany dostęp, wyświetlanie, pobieranie,

licencjonowanie, edycja, powielanie, wykorzystywanie (w tym tworzenie dzieł pochodnych), dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, retransmisja, publikacja, sprzedaż, wykorzystywanie (komercyjne lub inne) lub jakakolwiek inna forma przekazywania dowolnej części witryny internetowej PLI, w tym, między innymi, wszelkich informacji, oświadczeń, tekstów, artykułów, danych, obrazów, zrzutów ekranów, stron internetowych, wiadomości, usług, produktów, szkoleń, wydarzeń i narzędzi (zwanych dalej „Treścią”) jest niniejszym wyraźnie zabronione.

Od czasu do czasu PLI może uzupełniać niniejsze Warunki korzystania z usługi o dodatkowe warunki dotyczące określonych treści, usług, produktów, szkoleń lub wydarzeń („Warunki dodatkowe”), a użytkownik rozumie i zgadza się, że takie Warunki dodatkowe zostają niniejszym włączone poprzez wyraźne odniesienie się do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wytyczne dotyczące postępowania użytkownika

Firma PLI dołoży wszelkich starań, aby sprawdzać treści przed ich publikacją na witrynie PLI oraz te dostępne poprzez witrynę PLI.

PLI może według własnego uznania usuwać lub zmieniać wszelkie treści, które potencjalnie mogą naruszać postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi lub mogą w jakikolwiek inny sposób być niewłaściwe, jednak firma PLI nie jest zobowiązana do pozytywnego rozpatrzenia jakiegokolwiek wniosku o usunięcie jakichkolwiek treści.

PLI nie gwarantuje prawdziwości, dokładności, integralności ani jakości żadnej z publikowanych treści. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści zamieszczane, publikowane, wysyłane pocztą e-mail, przekazane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem naszych Usług. W żadnym wypadku PLI nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, w których między innymi, występują błędy lub pominięcia, ani za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania treści opublikowanych, przesłanych pocztą e-mail, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem witryny PLI.

Użytkownik zapewnia, że korzystając z naszych Usług nie będzie wykonywał żadnych działań ani nie zaniecha podejmowania jakichkolwiek działań lub nie będzie zgadzał się na podejmowanie jakichkolwiek działań, jeżeli takie działania, zaniechania lub aprobaty będą lub mogą:

a. naruszać prawa osób trzecich;

b. ograniczać możliwość korzystania z Usług przez jakiegokolwiek innego użytkownika;

c. powodować, że PLI i powiązane spółki będą naruszać lub naruszą obowiązujące prawo, statut lub rozporządzenie;

d. narazić PLI i powiązane spółki na ryzyko wzięcia odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich;

e. szkodzić reputacji lub działalności PLI i powiązanych spółek. Uwzględniając powyższe zapisy, użytkownik zapewnia, że nie będzie:

 • przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przekazywać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem, służą do nękania, są zniesławiające, obraźliwe, stanowią groźbę, są szkodliwe, nieprzyzwoite, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, fałszywe, zniesławiające lub obraźliwe w swojej naturze, dotyczą orientacji seksualnej (o ile nie wchodzi to w zakres tematów poruszanych na forach dyskusyjnych lub w ogłoszeniach, które są określone przez PLI według własnego i bezwzględnego uznania), rasistowskie lub/i zawierające obelgi na tle rasowym, szkalujące produkty i usługi stron trzecich, dwuznaczne lub w inny sposób niewłaściwe materiały, które zachęcają do zachowań, mogących stanowić przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszają obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje, lub zachęcają do stosowania substancji kontrolowanych, lub są w inny sposób nielegalne lub sprzeczne z prawem. W celu sprecyzowania poprzedniego zdania niedozwolone jest więc stosowanie „zamaskowanych” wulgaryzmów lub przekleństw (np: słowa „g*wno”), gdyż jest to równoznaczne z umieszczeniem w poście, wiadomości lub w innym przekazie poprzez witrynę PLI całego słowa, frazy lub wyrażenia, które jest zabronione. PLI zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich takich treści z witryny PLI.
 • Korzystanie z naszych Usług w celu wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy nieletnim lub promowania jakichkolwiek relacji z nieletnimi o charakterze seksualnym jest zabronione.
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, bez względu na to, czy jest to osoba rzeczywista, czy fikcyjna na przykład, pracownik PLI, konsultant, urzędnik, administrator forum, przewodnik lub gospodarz lub kłamanie lub w inny sposób fałszywe przedstawianie swoich powiązań z dowolną osobą lub podmiotem jest zabronione. Używanie niestosownych słów, jako nazw użytkowników jest zabronione.
 • Umieszczanie lub korzystanie z witryny PLI w celu dystrybucji lub wysyłania nielegalnych treści jakiegokolwiek rodzaju, między innymi, nielegalnych materiałów w formie tekstu, grafiki, filmów, programów lub nagrań audio jest zabronione. Zamieszczanie treści lub udział w dyskusji w jakiejkolwiek formie z zamiarem podjęcia nielegalnej działalności jest surowo zabronione.
 • Fałszowanie nagłówków wiadomości lub manipulowanie identyfikatorami wiadomości poczty elektronicznej w celu ukrycia swojej tożsamości lub ukrycia pochodzenia Treści przesyłanych za pośrednictwem naszych Usług jest zabronione.
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą e-mail, przekazywanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie treści, których użytkownik nie ma prawa udostępniać lub pozyskał w ramach podpisanej umowy lub zostały mu powierzone (takie jak informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne, które zostały pozyskane lub ujawnione w ramach umowy o pracę lub na mocy umów o nieujawnianiu informacji) jest zabronione.
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą e-mail, przekazywanie lub w inny sposób udostępnianie treści, które naruszają patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności dowolnej strony trzeciej jest zabronione.
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą e-mail, przekazywanie lub w inny sposób udostępnianie treści uznanych za niechciane lub niezamawiane materiały reklamowe, materiały promocyjne, „śmieciowe”, „spam”, „łańcuszki”, „piramidy” oraz wszelkie inne formy nagabywania, z wyjątkiem tych obszarów (takich jak np. miejsca handlu), które są przeznaczone do tego celu, jest zabronione.
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą e-mail, przekazywanie lub w inny sposób udostępnianie materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne niebezpieczne programy komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności innego oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego jest zabronione.
 • Zabronione jest zakłócanie normalnego prowadzenia rozmowy, powodowanie przesuwania ekranu szybciej niż inni użytkownicy Usług są w stanie pisać na klawiaturze, lub działanie w każdy inny sposób, który negatywnie wpływa na możliwość innych użytkowników do korzystania z serwisu w czasie rzeczywistym.
 • Zakłócanie lub przerywanie świadczenia Usług, działania serwerów lub sieci podłączonych do Usług, lub nieprzestrzeganie jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących działania sieci podłączonych do Usług jest zabronione.
 • Zabronione jest umyślne lub niezamierzone naruszenie obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym zasad i przepisów ogłoszonych przez jakąkolwiek właściwą organizację regulacyjną lub jednostkę rządową.
 • Wpisywanie w znaczniku ramek (Frame) adresu witryny lub jakiejkolwiek innej strony internetowej na niej umieszczonej jest zabronione.
 • Zabroniony jest stalking lub nękanie innych w jakikolwiek sposób.
 • Gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników jest zabronione.

Użytkownik potwierdza, że musi samodzielnie ocenić ryzyko i ponieść wszelkie konsekwencje związane z korzystaniem z jakichkolwiek opublikowanych Treści, w tym polegać na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma PLI może przechowywać lub ujawniać Treści, jeśli jest to wymagane przez prawo, na mocy nakazu sądowego lub na wniosek stosownego organu regulacyjnego, lub w dobrej wierze, jeżeli przechowywanie tych Treści lub ich ujawnianie jest w uzasadniony sposób konieczne, aby:

a. sprostać procedurom prawnym;

b. wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi;

c. ustosunkować się do roszczeń, jeżeli wskazana Treść lub jakakolwiek jej część narusza prawa osób trzecich;

d. chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo PLI, użytkowników witryny PLI oraz społeczeństwo.

Użytkownik rozumie, że z technicznego punktu widzenia przetwarzanie Treści i dostarczanie Usług, w tym treści dostarczanych przez użytkownika, może obejmować:

a. przekazywanie danych poprzez różne sieci, oraz

b. zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych podłączonych sieci lub urządzeń.

Materiały dostarczone lub opublikowane na stronie PLI

Przesyłając jakiekolwiek materiały lub treści, które będą zawierały imię i nazwisko użytkownika, a które są dostępne do publicznego wglądu poprzez korzystanie ze świadczonych Usług, użytkownik niniejszym przyznaje firmie PLI i jej podmiotom stowarzyszonym nieodpłatne, wieczyste, nieodwołalne i niewyłączne prawo (w tym wszelkie prawa moralne) oraz licencję na ich użytkowanie, licencjonowanie, powielanie, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, czerpanie zysków lub otrzymywanie wynagrodzenia, udostępnianie publiczne, prezentowanie i wyświetlanie treści (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączanie do innych treści w dowolnej formie, w mediach lub za pomocą technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, przez cały okres obowiązywania wszelkich praw, które mogą istnieć w odniesieniu do takich treści.

W związku z tym użytkownik zapewnia i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do wyżej wymienionych Treści, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do zamieszczania tych Treści na witrynie PLI.

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna PLI, Usługi i wszelkie oprogramowanie związane z nimi zawierają materiały, w tym między innymi kod źródłowy, tekst i obrazy, które są chronione prawem własności intelektualnej i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, aby firma PLI, powiązane z nią korporacje i/lub podmioty zależne posiadały prawa własności do układu i wyglądu niniejszej witryny internetowej PLI.

Użytkownik może korzystać z Usług i witryny internetowej PLI wyłącznie w ramach użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może odsprzedawać dostępu do takich treści, informacji, danych lub materiałów, ani też kopiować, publikować, rozpowszechniać, powielać, rekompilować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kod źródłowy poprzez inżynierię wsteczną, modyfikować, przesyłać, przekazywać, zmieniać, edytować lub w jakikolwiek inny sposób eksploatować żadnej części oferowanych Usług i Treści w celu ich sprzedaży, czy też wykorzystania przez inne osoby w dowolnym celu, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PLI. Użytkownik ma prawo sporządzić jedną drukowaną kopię wszelkich opublikowanych informacji na własny użytek, pod warunkiem, że nie zostaną z takiej drukowanej kopii usunięte żadne informacje o prawach autorskich lub prawach własności intelektualnej do tych elektronicznie pozyskanych Treści. Jeśli użytkownik zamierza korzystać z witryny PLI lub Usług w celach komercyjnych, musi wcześniej zawrzeć z firmą PLI odpowiednią umowę.

Użytkownik nie ma prawa tłumaczyć na żaden inny język żadnej części witryny PLI, opublikowanych tam Treści, w tym treści będących własnością PLI, powiązanych z nią korporacji, partnerów, reklamodawców lub podmiotów zależnych w jakimkolwiek celu. Jeśli użytkownik zamierza podjąć się takiego tłumaczenia, musi wcześniej zawrzeć z firmą PLI odpowiednią umowę.

Witryna PLI zawiera znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe należące do PLI, powiązanych z nią korporacji, jej partnerów handlowych i licencjodawców, które są zarejestrowane na mocy obowiązujących przepisów lub w inny sposób są prawnie chronione. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie takie znaki i nazwy należą do PLI lub powiązanych z nim korporacji. Zabrania się wyświetlania lub używania w jakikolwiek sposób logotypów, znaków towarowych, znaków usługowych lub nazw handlowych opublikowanych w witrynie PLI bez uprzedniej pisemnej zgody PLI.

Powiadamianie o potencjalnym naruszeniu regulaminu

W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Treść opublikowana w witrynie PLI narusza prawa własności intelektualnej użytkownika lub osób trzecich, prosimy o niezwłoczne przesłanie szczegółowego pisemnego powiadomienie o takim potencjalnym naruszeniu na adres:  enquiries.grp@pli-petronas.com.

Usługi oferowane przez strony trzecie

Użytkownik ma możliwość zamówić usługi lub towary lub korzystać z promocji reklamodawców ogłaszających się poprzez witrynę PLI, czyli stron trzecich niezwiązanych z PLI („Sprzedawcy”). Wszelkie kwestie dotyczące towarów i usług zamawianych od Sprzedawcy, między innymi, warunki zakupu, warunki płatności, gwarancja, rękojmia, konserwacja i warunki dostawy, są uzgadniane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a Sprzedawcą. PLI nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług oferowanych przez Sprzedających. Z tego względu firma PLI nie może być uznawana za stronę w takich transakcjach, bez względu na to, czy firma PLI uzyskała jakąś formę przychodu lub otrzymała inną formę wynagrodzenia w związku z zawartymi transakcjami, czy też nie, ani też nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie koszty poniesione przez użytkowników lub jakiekolwiek inne osoby zaangażowane lub powiązane z takimi transakcjami.

Zmiany niniejszych Warunków korzystania z usługi.

PLI może od czasu do czasu, według własnego uznania oraz z dowolnego powodu, wprowadzać zmiany, zawieszać lub zaprzestać czasowo lub na stałe świadczenia Usług (lub ich dowolnej części) po wcześniejszym powiadomieniu lub bez niego i bez żadnej odpowiedzialności względem użytkowników lub stron trzecich.

Zakończenie świadczenia usług

Użytkownik wyraża zgodę na to, że PLI może w dowolnym momencie i według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia, zakończyć lub zawiesić dostęp danego użytkownika do wszystkich lub części świadczonych Usług i/lub informacji lub do witryny PLI z dowolnego powodu, między innymi, w przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Warunków korzystania z usługi. Każde podejrzenie o oszustwo, nadużycie lub nielegalne działania użytkownika może stanowić dla nas podstawę do skierowania sprawy do właściwych organów ścigania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PLI może natychmiast dezaktywować lub usunąć konto użytkownika i wszystkie powiązane z kontem informacje i pliki, i/lub zablokować dalszy dostęp do tych plików lub Usług.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PLI nie gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do aktualności, kolejności, dokładności, kompletności, dostępności, stałej dostępności lub niezawodności Treści przekazywanych do lub przez którąkolwiek stronę. Użytkownik rozumie, że PLI nie gwarantuje ciągłości oferowanych Usług i ich bezbłędności. PLI dołoży wszelkich starań, aby oferować Usługi tak szybko i dokładnie, jak to będzie praktycznie możliwe. W przypadku niedostępności części lub wszystkich oferowanych Usług ich opóźnienia, przerwania, niekompletności, niedokładności lub ich zakłócenia w inny istotny sposób, firma PLI podejmie wszelkie praktyczne kroki w celu naprawienia powstałego błędu lub awarii.

Użytkownik rozumie, że PLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem nikogo za niedokładności, błędy, pominięcia lub opóźnienia w publikowanych Treściach dostępnych za pośrednictwem witryny PLI, ani za jakiekolwiek działania podjęte przez użytkownika lub strony trzecie w oparciu o te Treści.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że korzystanie z witryny PLI lub zawartych tutaj informacji odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Pobieranie lub w inny sposób pozyskiwanie Treści w ramach korzystania z Usług odbywa się według uznania i na własne ryzyko użytkownika i jedynie użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które mogłyby wyniknąć z pobrania takich Treści. Witryna PLI, Usługi i zawarte tutaj informacje są dostarczane tylko w obecnej formie, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, a w tym, między innymi, żadnej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub względem nienaruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

PLI nie gwarantuje, że oferowane Usługi są wolne od błędów, wirusów, robaków, koni trojańskich i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku infekcji komputera.

Użytkownik zgadza się, że korzysta z oferowanych Usług i witryny PLI na własne ryzyko i że PLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani stron trzecich, bez ograniczeń, w odniesieniu do:

a. wszelkich Treści publikowanych w witrynie PLI;

b. przekazywania lub dostarczania jakichkolwiek Treści do i z witryny PLI;

c. jakichkolwiek strat lub szkód wynikających lub spowodowanych niewykonaniem, brakami, przerwaniem lub zniekształceniem jakiejkolwiek Treści, niezależnie od tego, czy wynikają one z zaniedbania lub przeoczenia ze strony PLI, czy też z innych przyczyn;

d. jakichkolwiek zdarzeń określanych jako działanie „siły wyższej” (tj. powódź, ekstremalne warunki pogodowe, trzęsienie ziemi lub inne działania siły wyższej oraz pożar, wojna, powstanie, zamieszki, spór pracowniczy, wypadek, działania rządu, awaria zasilania, sieci telekomunikacyjnej, awaria urządzeń lub oprogramowania) lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostająca poza kontrolą PLI;

e. korzystania z Usług i witryny PLI.

Roszczenia

PLI, spółki zależne i/lub podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, niedokładności, pominięcia, opóźnienia lub inne awarie w związku z Usługami lub Treściami wywołane przez sprzęt komputerowy użytkownika lub jego narzędzia do komunikacji elektronicznej lub wynikające z korzystania z Usług przy użyciu takiego sprzętu lub mediów komunikacyjnych.

Ponadto użytkownik wyraża zgodę, że na własny koszt zwolni z odpowiedzialności firmę PLI i spółki zależne, podmioty stowarzyszone, firmy partnerskie lub innych partnerów biznesowych z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, powództwa, działania prawne, żądania lub inne postępowania prawne, w tym uzasadnione opłaty prawne, wniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią, w wyniku lub w związku z:

a. wykorzystaniem przez użytkownika komputera lub kogoś, kto korzysta z komputera użytkownika lub jego narzędzi do komunikacji elektronicznej oferowanych w ramach Usług, do zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek treści i materiałów;

b. wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez użytkownika lub osobę korzystającą z jego komputera;

c. wszelkimi zarzutami, że korzystanie z Usług przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich lub w inny sposób prowadzi do wyrządzenia obrażeń lub szkód osobom trzecim;

d. wszelkimi usunięciami, uzupełnieniami, wstawieniami lub zmianami lub nieuprawnionym korzystaniem z Usług przez użytkownika lub osobę korzystającą z komputera użytkownika;

e. jakimkolwiek wprowadzeniem w błąd lub nieprzestrzeganiem warunków oświadczenia lub gwarancji złożonej przez użytkownika;

f. wszelkimi działaniami stron trzecich dotyczących korzystania przez Użytkownika z oferowanych Usług, Treści i/lub informacji, niezależnie od tego, czy takie działania zostały lub nie zostały zatwierdzone na podstawie niniejszych warunków korzystania z usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku PLI, podmioty powiązane z PLI i/lub spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, między innymi dotyczące roszczeń z tytułu utraconych zysków lub kar finansowych, za szkody przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wynikowe, bez względu na to, jak zostały poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę trzecią korzystającą ze świadczonych Usług lub jakąkolwiek sprawą związaną z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, nawet w przypadku, gdy firma PLI została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ogólne praktyki dotyczące użytkowania i przechowywania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PLI może ustanowić ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z Usług, między innymi, maksymalną liczbę dni, przez które wiadomości e-mail, posty na tablicy ogłoszeń lub inne przesłane Treści będą przechowywane w ramach Usługi, maksymalną liczbę wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane z lub otrzymywane poprzez konto Usługi, maksymalny rozmiar każdej wiadomości e-mail, która może być wysłana lub otrzymana poprzez konto w Usłudze, maksymalną ilość przestrzeni dyskowej, która zostanie przydzielona użytkownikowi na serwerach PLI oraz maksymalną liczbę (i maksymalny czas trwania) połączeń z Usługami w określonym przedziale czasu. Użytkownik zgadza się z tym, że PLI nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niezapisanie wiadomości użytkownika lub innej korespondencji i Treści przechowywanych lub przesyłanych w ramach Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PLI zastrzega sobie prawo do wylogowania lub zawieszenia nieaktywnych kont na czas nieokreślony. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że

PLI zastrzega sobie prawo do zmiany tych ogólnych praktyk i ograniczeń w dowolnym momencie, według własnego uznania, po uprzednim powiadomieniu użytkownika lub bez niego.

Odnośniki z witryny PLI

W witrynie PLI mogą być od czasu do czasu publikowane łącza do zewnętrznych witryn internetowych stron trzecich oraz do różnych zasobów internetowych. PLI udostępnia łącza do innych stron internetowych wyłącznie ze względu na wygodę użytkowników. Umieszczenie takich odnośników w witrynie PLI nie jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia PLI, dorozumianego lub innego, dla witryny, do której odnoszą się te łącza, ani dla jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych na tych stronach, a żadna informacja na tych stronach nie została poparta lub zatwierdzona przez PLI. Witryny, do których prowadzą odnośniki, nie są kontrolowane PLI, a PLI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowaną na wskazanych stronach, ani za żadne inne łącza umieszczone na wskazanych witrynach. Użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku firma PLI, firmy z nią powiązane i/lub podmioty zależne nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane korzystaniem z lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach dostępnych na witrynach, do których prowadzą odnośniki.

Potwierdzenia, oświadczenia, zawiadomienia i inne komunikaty

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to na nim spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia po otrzymaniu pocztą, pocztą e-mail lub innymi drogami elektronicznymi, treści wszystkich potwierdzeń, oświadczeń, zawiadomień i innych komunikatów. Wszystkie informacje w nich zawarte stają się wiążące dla użytkownika w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin, licząc od wysłania takiego dokumentu do użytkownika, o ile użytkownik nie zgłosi swojego sprzeciwu na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. We wszystkich przypadkach PLI zastrzega sobie prawo do ustalenia zasadności sprzeciwu użytkownika względem wszystkich kwestii poruszonych w przesyłanych komunikatach. Powiadomienia i inne komunikaty mogą być również przekazywane ustnie.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma PLI wywiązując się ze swojego prawnego obowiązku dostarczenia każdego takiego dokumentu dokonuje tego drogą elektroniczną. Przesyłka elektroniczna może mieć formę wiadomości e-mail, załącznika do wiadomości e-mail lub pliku do pobrania z tej strony. Użytkownik oświadcza, że pobierze właściwy dokument niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o jego dostępności. W przypadku trudności z otwarciem dokumentu dostarczonego przez PLI drogą elektroniczną, użytkownik musi niezwłocznie powiadomić PLI, aby umożliwić PLI przesłanie wymaganego dokumentu w inny sposób. Brak powiadomienia PLI o zaistniałych trudnościach w ciągu czterdziestu ośmiu godzin (48) od doręczenia będzie stanowić potwierdzenie, że użytkownik był w stanie odebrać i otworzyć przesłany dokument.

Komunikaty mogą być wysyłane do użytkownika na adres pocztowy lub adres e-mail lub na inny adres, który użytkownik może podać na piśmie lub podać, wpisując go na tej stronie. Wszelkie tak wysłane komunikaty, zarówno tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną, faksem, telegrafem, kurierem lub w inny sposób, uznaje się za doręczone i odebrane, niezależnie od tego, czy rzeczywiście zostały odebrane.

Wszelkie zawiadomienia, płatności i inne informacje, które zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi muszą być przekazywane w formie pisemnej, należy kierować na adres enquiries.grp@pli-petronas.com.

Środki zaradcze w przypadku naruszenia niniejszych warunków przez użytkownika

W przypadku stwierdzenia przez PLI, że użytkownik naruszył dowolny zapis niniejszych Warunków korzystania z usługi, PLI zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do:

I. przesłania użytkownikowi ostrzeżenia drogą elektroniczną (na adres e-mail podany PLI przez użytkownika) stwierdzającego naruszenie niniejszych Warunków korzystania z usługi,

II. usunięcia części lub całej Treści przesłanej przez użytkownika,

III. zgłoszenia i/lub przesłania Treści i/lub pełnej współpracy z właściwymi organami ścigania w celu podjęcia dalszych działań,

IV. podjęcia wszelkich innych działań, które PLI uzna za stosowne.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki korzystania z usługi podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Malezji. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków korzystania z usługi lub z nimi związane będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Kuala Lumpur w Malezji.

Jeśli użytkownik jest obcokrajowcem, nie posiada statusu rezydenta Malezji lub jeśli nie mieszka na stałe w Malezji, zrzeka się on prawa do wniesienia powództwa przeciwko PLI w jakimkolwiek innym kraju lub jurysdykcji niż Malezja, jak określono powyżej.

Dostęp poza Malezją

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, Treści lub publikuje Treści spoza Malezji, jest odpowiedzialny za zgodność swoich działań ze wszystkimi obowiązującymi prawami i regulacjami. Ponadto oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne prawa, uprawnienia i zdolność do podejmowania czynności prawnych zgodnie z prawem obowiązującym w jego jurysdykcji oraz że korzystanie z Usług i dostęp do witryny PLI nie są nielegalne na mocy tego samego prawa.

Zrzeczenie się praw

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi żadne z postanowień lub warunków nie może ani też nie powinno być uznane za uchylone, przeredagowane lub zmienione, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione z PLI na piśmie. Nieegzekwowanie przez PLI któregokolwiek z zapisów niniejszych Warunków korzystania z usługi, jak również wszelkie wyrozumiałości, wiedza, przyzwolenia, opóźnienia lub pobłażanie przez PLI nie może być interpretowane jako zrzeczenie się przez PLI jakichkolwiek praw przysługujących PLI na podstawie niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wprowadzanie zmian i treść całej umowy

Z uwzględnieniem prawa PLI do zmiany niniejszych Warunków korzystania z usługi i zgodnie z punktem 1 niniejszych Warunków, niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą PLI dotyczącą tytułowego przedmiotu niniejszych Warunków korzystania z usługi. Niektóre zasady i/lub procedury mogą w późniejszym terminie zostać opublikowane w witrynie PLI, a poprzez korzystanie z witryny PLI użytkownik będzie zobowiązany do przestrzegania wszelkich nowych zapisów. Niezależnie od powyższego, użytkownik może również podlegać dodatkowym Warunkom Korzystania z usługi, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z usług powiązanych stron trzecich, treści stron trzecich lub oprogramowania stron trzecich.

Wpływ nieważności

Każdy z zapisów zawarty w niniejszych Warunkach korzystania z usługi można wydzielić jako niezależny od pozostałych. Jeżeli w dowolnym czasie w przyszłości którykolwiek z niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny ze względu na dowolny zapis prawny, nakaz administracyjny lub orzeczenie sądowe wydane przez jakikolwiek właściwy sąd lub organizację regulacyjną, agencję lub organ, taka nieważność lub niewykonalność będzie dotyczyła tylko konkretnego warunku, a wszystkie pozostałe warunki pozostaną w mocy, niezależnie od unieważnionego warunku, a niniejsze Warunki korzystania z usługi będą obowiązywały tak, jak gdyby unieważniony zapis lub niewykonalny warunek nie był w nich zawarty.

Nagłówki są opisowe

Nagłówek każdego terminu lub warunku w niniejszym dokumencie ma charakter wyłącznie opisowy i nie będzie uważany za zmieniający lub uzależniający jakiekolwiek prawa lub obowiązki określone przez każdy z terminów lub warunków.