น้ำมันหล่อลื่นของ Petronas

สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม&

PLI เป็นบริษัทน้ำมันหล่อลื่นระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลี่ยมครบจรทั้งด้านน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการ มีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัท ในทุกที่ที่ดำเนินธุรกิจ

นโยบายของเรา

 • PLI จะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลและปฏิบัติได้จริงเพื่อป้องกันและกำจัดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • PLI จะใช้ขั้นตอนเชิงรุกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLI จะทำให้มั่นใจว่าการออกแบบ สร้าง และดำเนินงานโรงงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและบริการที่บริษัทมอบให้นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ดีทางอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
 • PLI จะส่งมอบทรัพยากรและการจัดการที่จำเป็น และนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเข้ามามีส่วนร่วมร่วมในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามที่เหมาะสม
 • PLI จะทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนตอบสนองกรณีฉุกเฉินที่พร้อมนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • PLI จะทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการจัดการและการดำเนินการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีของบริษัท
 • PLI กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาของเราทั้งหมดต้องยึดปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
 • PLI จะนำระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานภายในกลุ่มบริษัททั้งหมด ซึ่งจะระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน ข้อมูล และการดำเนินงานของเรา
 • PLI จะปฏิบัติตามและใช้นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย
 • PLI จะส่งเสริมความตระหนักในความปลอดภัยและสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ขั้นตอน และคำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ PETRONAS ตลอดเวลา
 • PLI จะมอบทรัพยากรที่จำเป็นในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของธุรกิจมีการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคง