บริษัท ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชันแนล

ประกาศทางกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลควบคุมการใช้เว็บไซต์นี้และเครือข่าย แม้ว่าประกาศนี้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก แต่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรใช้เวลาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์และเครือข่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถปรับปรุงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้หรือการปรับปรุงที่มี กรุณาอย่าเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือเครือข่าย หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง คุณมีหน้าที่ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดอื่นๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์/บริการและเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะถือว่าคุณยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งดังกล่าวทั้งหมด

การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ

ในขณะที่เราดูแลรักษาเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล คำกล่าว ข้อความ บทความ สถิติ ภาพ หน้าจอ หน้าเว็บ และสื่ออื่นๆ ที่มีและปรากฏในเว็บไซต์นี้และเครือข่าย (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อมูล") บริษัทภายใต้ PLI (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วม บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน) (จากนี้ไปเรียกว่า "เรา") จะไม่สำแดงแทน รับรอง รับประกันถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความเป็นจริง ความเหมาะสม และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่กล่าวมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่แม่นยำหรือการตกหล่นใดๆ ในเว็บไซต์ของ PLI นอกจากนี้เรายังปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่พิเศษเฉพาะ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้และการเชื่อมั่นในข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม การตัดสินใจของคุณที่อิงตามข้อมูลจะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้เว็บไซต์ PLI ยังอาจมีข้อมูลที่ให้มาโดยบุคคลภายนอก และเราไม่ได้สำแดงเป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

เราไม่รับประกันว่าฟังก์ชันหรือการทำงานของเว็บไซต์ของ PLI จะไม่มีการถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือรับประกันว่าข้อบกพร่องจะได้รับการปรับแก้ หรือรับประกันว่าเว็บไซต์ของ PLI หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดให้พร้อมบริการจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ไม่มีกรณีใดๆ ที่เว็บไซต์ของ PLI จะถือว่าหรือดูเหมือนว่าเป็นการเชิญให้ลงทุนใน PLI หรือบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือการเชิญโดย PLI บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำสัญญากับคุณ

การจำกัดการใช้งาน

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ที่เปิดเผยโดยและเป็นของ PLI จะขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน

Copyright © PETRONAS Lubricants International 2018. สงวนลิขสิทธิ์

ส่วนประกอบบางส่วนของเว็บไซต์ของ PLI จะมีข้อมูลที่จัดส่งผู้ให้บริการข้อมูล และ/หรือพันธมิตรด้านเนื้อหาของเรา สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด) ของข้อมูล แบรนด์ รุ่น สื่อ และงานที่กล่าวอ้างและ/หรือจัดทำซ้ำบนเว็บไซต์ของ PLI โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการทำซ้ำแคมเปญการโฆษณาที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ของ PLI จะยังเป็นทรัพย์สินของ PLI ผู้ให้บริการข้อมูล และ/หรือพันธมิตรด้านเนื้อหา และ/หรือข้อมูลของบุคคลที่มีส่วนในการผลิตแคมเปญ เช่น ผู้จัดแสดง ผู้ถ่ายภาพ และที่คล้ายกันตามแต่ละกรณี คุณไม่มีผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในบริการ สื่อ หรือสำเนาในที่นี้ ด้วยเหตุนี้ การนำเสนอเป็นตัวแทน การทำซ้ำ หรือการแปลความหมายเนื้อหาเหล่านั้นไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก PLI หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องจะถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินที่เฉพาะของ PLI หรือของบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ เว้นแต่มีการประกาศไว้เป็นอย่างอื่น คุณได้รับอนุุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้และทำสำเนาข้อมูลตามที่สมเหตุสมผลจากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ใช้เพื่อไม่แสวงหากำไรหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยที่ทุกหน้าจะมีประกาศแจ้งหรือการประกาศทางกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายทางการค้าที่ปรากฏในหน้าที่ถูกทำสำเนา ห้ามนำข้อมูลไปทำสำเนา แสดงผล แจกจ่าย ดาวน์โหลด ให้สิทธิ์การใช้งาน ดัดแปลง เผยแพร่ โพสต์ใหม่ ทำซ้ำ ใช้ใหม่ ขายต่อ ส่งต่อ ใช้เพื่อสร้างงานต่อเนื่อง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ ห้ามดัดแปลงสื่อ ข้อมูล หรือภาพไม่ว่าในลักษณะใดๆ และต้องมีประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้แสดงอยู่ในสำเนาทุกชุด:

"Copyright © PETRONAS Lubricants International 2018"

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงและการสร้างกรอบ

เว็บไซต์อื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ PLI ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ใดๆ ที่มีในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือลิงก์เหล่านั้น คุณมีหน้าที่ดูและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น เรามอบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงให้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ ไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายถึงการบ่งบอกโดยนัยถึงการรับรองของเราในเว็บไซต์นั้น บุคคลที่เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรเหล่านั้น

ห้ามตัดกรอบเว็บไซต์นี้หรือลิงก์ไปยังหน้าเพจอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าหลักโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง สำหรับคำขออนุญาตทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดของ URL ของหน้าเว็บที่คุณนำเสนอให้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น กรุณาส่งไปที่ enquiries.grp@pli-petronas.com

เราไม่มีข้อผูกพันที่จะอนุญาตสิทธิ์ให้กับคุณและเราสงวนสิทธิ์ในการถอนการอนุญาตสิทธิ์ของกับคุณสำหรับการลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้

ความเป็นส่วนตัว

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ PLI เรารับรองว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ที่คุณส่งมาให้เราจะไม่มีการซื้อขาย จำหน่าย หรือเช่าให้กับบริษัทนอกกลุ่มบริษัท PLI ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การส่งข้อมูล

แม้ว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนได้จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายของเราข้างต้น แต่ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณส่งและมอบให้กับเราผ่านเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และถือว่าเราได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัด และไม่สามารถเพิกถอนได้สำหรับการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม

ห้ามโพสต์หรือส่งข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หมิ่นประมาท คุกคาม ลามกอนาจาร มีภาพเปลือย หรือในลักษณะที่เป็นการดูหมิ่นศาสนา หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมหรือทางแพ่งใดๆ ไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้

กฎหมายที่กำกับดูแล

การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณและการดำเนินการของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีในเว็บไซต์นี้จะได้รับการกำกับดูแลโดยสอดคล้องกฎหมายของประเทศมาเลเซีย ข้อพิพาทใดๆ ที่มีขึ้นภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจพิเศษของศาลแห่งมาเลเซีย