บริษัท ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชันแนล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข&

PLI ให้บริการและให้เครื่องมือการสื่อสารทางเว็บและฟอรัมการเรียนรู้ที่แบ่งปัน ซึ่งรวมถึงแต่จำกัดเฉพาะฟอรัมออนไลน์ แอปพลิเคชันออนไลน์ เว็บไซต์ปรับแต่งตามบุคคล จดหมายข่าวออนไลน์ เกม กระดานเนื้อหา ห้องสนทนา บัญชีอีเมล และข้อมูลแยกหมวดหมู่ ("บริการ") ผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายของ PLI ("เว็บไซต์ของ PLI")

คุณรับทราบว่า PLI มอบบริการแก่คุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขจากส่วนของคุณ

การยอมรับในข้อกำหนดของบริการ

บริการที่ให้เป็นแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น PLI สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและภายใต้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แปรผัน ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ คุณต้องสอบถามและทบทวนข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ PLI อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การใช้งานเว็บไซต์และบริการของ PLI อย่างต่อเนื่องหลังจากมีการโพสต์การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การแปรผัน หรือการเพิ่มดังกล่าวแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แปรผัน หรือเพิ่ม หากคุณไม่ต้องการมีข้อผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้บริการ หากคุณใช้งานเว็บไซต์และบริการของ PLI อย่างต่อเนื่อง จะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อกำหนดของบริการตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ การเข้าถึง การแสดงผล การดาวน์โหลดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามกระทำการให้สิทธิ์การใช้งาน การดัดแปลงแก้ไข การโพสต์ใหม่ การใช้ (รวมถึงการสร้างผลงานต่อเนื่อง) การแจกจ่าย การทำซ้ำ การทำสำเนา การส่งข้อมูลใหม่ การเผยแพร่ การขาย การแสวงหาประโยชน์ (เชิงพาณิชย์หรือเชิงอื่นๆ) หรือการถ่ายโอนในรูปแบบอื่นใดในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของ PLI รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล คำประกาศ ข้อความ บทความ สถิติ ภาพ หน้าจอ หน้าเว็บ บริการ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ กิจกรรม และเครื่องมือทั้งหมด (เรียกว่า "เนื้อหา")

PLI อาจออกข้อกำหนดเสริมสำหรับข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา บริการ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ หรือกิจกรรมบางรายการ ("ข้อกำหนดเสริม") และคุณต้องทำความเข้าใจและยอมรับในข้อกำหนดเสริมที่รวมไว้โดยอ้างอิงไว้ในข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ด้วย

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของผู้ใช้

PLI จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่จัดให้ในเว็บไซต์ของ PLI และเนื้อหาที่อาจเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ของ PLI

PLI อาจนำออกหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวภายใต้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหานั้นเป็นหรืออาจละเมิดต่อข้อกำหนดของบริการเหล่านี้หรือไม่ หรือสามารถสร้างความไม่พอใจได้หรือไม่ PLI จะไม่มีข้อผูกพันกับการยอมรับคำขอให้นำออกสำหรับเนื้อหาใดๆ

PLI ไม่รับประกันในความถูกต้อง ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาใดๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งข้อมูล หรือจัดทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการ PLI จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาทุกรูปแบบรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาใดๆ หรือรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานเนื้อหาที่โพสต์ ส่งอีเมล ส่งข้อมูล หรือจัดทำให้พร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ PLI ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

คุณยอมรับว่าในการใช้บริการ คุณจะไม่กระทำการใดๆ หรือละเลยจากการกระทำใดๆ หรือเจตนาที่จะกระทำการใดๆ โดยที่การกระทำ การละเลย หรือเจตนาเหล่านั้นจะหรือมีความเป็นไปได้ที่จะ:

ก. ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ

ข. จำกัดการใช้งานและความเพลิดเพลินของบริการโดยสมาชิกคนอื่นใด

ค. เป็นเหตุให้ PLI และบริษัทที่เกี่ยวข้องละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ง. ทำให้ PLI และบริษัทที่เกี่ยวข้องตกอยู่ในความเสี่ยงของความรับผิดชอบจากการถูกเรียกร้องสิทธิ์จากบุคคลภายนอก หรือ

จ. เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงหรือธุรกิจของ PLI และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การไม่มีอคติใดๆ ข้างต้น คุณยอมรับว่าจะไม่:

 • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งข้อมูล หรือจัดทำให้พร้อมใช้งานสำหรับสื่อใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท เหยียดหยาม คุกคาม ข่มขู่ เป็นอันตราย อนาจาร หยาบคาย ลามก ดูหมิ่นเชิงศาสนา ทำให้เข้าใจผิด ทำให้เสียชื่อเสียง หรือแสดงความรังเกียจ การมุ่งเน้นทางเพศ (เว้นแต่อยู่ภายในขอบเขตของหัวข้อฟอรัมหรือกระดานข้อความที่กำหนดไว้โดย PLI ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) แสดงความรังเกียจเชื้อชาติ และ/หรือมีการล้อเลียนเกี่ยวกับเชื้อชาติ การประณามผลิตภัณฑ์และบริการของฝ่ายอื่นๆ สื่อที่ไม่แม่นยำหรือสร้างความไม่พอใจได้ที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายอาญา ทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการใช้สารควบคุมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือขัดแย้งกับกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์ของประโยคล่าสุดก่อนหน้านี้ ถ้อยคำที่มีความหยาบคาย ลามก ดูหมิ่นเชิงศาสนา "โดยนัย" (เช่น "เย*ด*") จะถือว่าเทียบเท่ากับคำพูด วลี หรือสัญลักษณ์ที่สร้างความไม่พอใจได้ที่เกิดขึ้นจริงในโพสต์ ข้อความ หรือในเว็บไซต์ของ PLI PLI ขอสงวนสิทธิ์ในการลบสื่อเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ของ PLI
 • ใช้บริการเพื่อสร้างภัยอันตรายต่อเยาวชนด้วยวิธีใดๆ หรือส่งเสริมการปฏิบัติทางเพศกับเยาวชนในลักษณะใดๆ
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเท็จ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพนักงานของ PLI ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้นำของฟอรัม ไกด์หรือเจ้าบ้าน หรือข้อความที่เป็นเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หนึ่งๆ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าจะไม่ใช้ชื่อสมาชิกไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อย่างไม่เหมาะสม
 • โพสต์หรือใช้เว็บไซต์ของ PLI เพื่อแจกจ่ายหรือส่งสื่อที่ผิดกฎหมายทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อที่ผิดกฎหมายในรูปแบบของข้อความ ภาพ วิดีโอ โปรแกรม หรือเสียง ห้ามโพสต์เนื้อหาหรือการมีส่วนร่วมในรูปแบบใดๆ เกี่ยวกับการสนทนาที่มีความมุ่งมั่นในการกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
 • ปลอมส่วนหัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวระบุเพื่อที่จะซ่อนอัตลักษณ์ของคุณหรือปลอมแปลงแหล่งกำเนิดของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งข้อมูลผ่านบริการ
 • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งข้อมูล หรือจัดทำให้พร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการจัดทำให้พร้อมใช้งานภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์เชิงสัญญาหรือที่ได้รับมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลความลับที่ได้รับรู้หรือได้รับการเปิดเผยอันเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล)
 • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งข้อมูล หรือจัดทำให้พร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดต่อสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของฝ่ายใดๆ
 • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งข้อมูล หรือการจัดทำให้พร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาใดๆ ของการโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย "อีเมลขยะ" "สแปม" "จดหมายลูกโซ่" "แผนงานการตลาดแบบแชร์ลูกโซ่" ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือรูปแบบอื่นใดของการสร้างความไม่พึงประสงค์ ยกเว้นในพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น (เช่น พื้นที่การช้อปปิ้ง)
 • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งข้อมูล หรือการจัดทำให้พร้อมใช้งานสำหรับสื่อใดๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะ ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารทางไกล
 • ทำลายกระแสงานปกติของหน้าต่างโต้ตอบ กระทำการให้หน้าจอ "เลื่อน" เร็วกว่าที่ผู้ใช้อื่นๆ ของบริการจะสามารถพิมพ์ หรือกระทำการในลักษณะที่มีผลกระทบด้านลบต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ของผู้ใช้อื่นๆ
 • รบกวนหรือทำลายบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ละเมิดต่อกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่ประกาศใช้โดยองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
 • "จัดทำกรอบ" ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บใดๆ
 • "สะกดรอย" หรือละเมิดต่อผู้อื่น หรือ
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ

คุณยอมรับว่าคุณต้องประเมินและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาใดๆ รวมไปถึงความเชื่อถือใดๆ ในความแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาเหล่านั้น

คุณรับทราบและยอมรับว่า PLI สามารถจัดเก็บหรือเปิดเผยเนื้อหาได้หากจำเป็นต้องกระทำภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ โดยคำสั่งศาล หรือโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยความเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการจัดเก็บหรือการเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ:

ก. ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

ข. การบังคับใช้ของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้

ค. ตอบสนองต่อการอ้างสิทธิ์ว่าเนื้อหาใดๆ หรือส่วนใดๆ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือ

ง. ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคล PLI ผู้ใช้เว็บไซต์ของ PLI และสาธารณะ

คุณเข้าใจว่าการประมวลผลทางเทคนิคและการส่งข้อมูลของบริการ รวมถึงเนื้อหาที่คุณให้มา อาจเกี่ยวข้องกับ

ก. การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ และ

ข. การเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิบัติตามและปรับใช้ตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

สื่อที่จัดให้หรือโพสต์บนเว็บไซต์ของ PLI

เมื่อส่งสื่อหรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งจะรวมถึงชื่อของคุณ และที่พร้อมใช้งานสำหรับการเข้าถึงโดยสาธารณะทั่วไปผ่านการใช้บริการนี้ ถือว่าคุณอนุญาตให้ PLI และบริษัทในเครือได้รับสิทธิ์การนำไปใช้งานโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ อย่างถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่เฉพาะเจาะจง (รวมถึงสิทธิ์ทางศีลธรรมใดๆ) และสิทธิ์อนุญาตในการให้ใช้งาน ให้สิทธิ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แปลความหมาย สร้างผลงานต่อเนื่อง แจกจ่าย พัฒนารายได้หรือผลตอบแทน สื่อสารกับสาธารณะ จัดทำและแสดงผลเนื้อหา (โดยทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ทั่วโลกและ/หรือรวมเข้ากับผลงานอื่นๆ ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในภายหลัง สำหรับข้อกำหนดของสิทธิ์ทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว

ตามที่กล่าวมา คุณรับประกันและแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นของคุณในการโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ PLI

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

คุณรับทราบว่าเว็บไซต์ของ PLI บริการและซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกันที่มีสื่อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัส ข้อความ และภาพซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังรับทราบและยอมรับว่า PLI บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือพันธมิตรมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของเค้าโครงและการออกแบบของเว็บไซต์ของ PLI

คุณสามารถใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์ของ PLI เฉพาะสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น ห้ามขายต่อสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา ข้อมูล สถิติ หรือสื่อ หรือทำสำเนา เผยแพร่ แจกจ่าย ทำซ้ำ รวบรวมใหม่ รวบรวมกลับ ถอดแยก ใช้วิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลง อัปโหลด ส่งข้อมูล ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการและเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือใช้งาน และโดยบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PLI คุณสามารถจัดพิมพ์สำเนาหนึ่งชุดของข้อมูลใดๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเอง โดยที่คุณจะต้องไม่ลบการประกาศลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จากสำเนาพิมพ์ของเนื้อหาที่เข้าถึงได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หากคุณต้องการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของ PLI เพื่อเชิงพาณิชย์ คุณต้องทำสัญญากับ PLI ล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

คุณจะต้องไม่แปลความหมายเป็นภาษาอื่นๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เนื้อหาของ PLI รวมไปถึงเนื้อหาของ PLI บริษัทที่เกี่ยวข้อง พันธมิตร ผู้โฆษณา หรือบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ คุณต้องทำสัญญากับ PLI ล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

เว็บไซต์ของ PLI มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าซึ่งเป็นของ PLI บริษัทที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้สิทธิ์อนุญาต และจดทะเบียนไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย เครื่องหมายและชื่อทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของ PLI หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ห้ามแสดงผลหรือใช้งานไม่ว่าในลักษณะใดๆ สำหรับโลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ PLI โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PLI เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปลอมแปลงที่เป็นไปได้

ในกรณีที่คุณเชื่อว่าเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ PLI อาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือของบุคคลภายนอก โปรดแจ้งรายละเอียดของการละเมิดที่เป็นไปได้ดังกล่าวให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรที่  enquiries.grp@pli-petronas.com

บริการของบุคคลภายนอก

คุณสามารถสั่งซื้อบริการหรือสินค้าหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาผ่านเว็บไซต์ของ PLI จากบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ PLI ("ผู้ขาย") สาระสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เป็นความประสงค์ของผู้ขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดของการซื้อ ข้อกำหนดของการชำระเงิน การรับประกัน การรับรอง การบำรุงรักษา และการส่งมอบ จะเป็นข้อตกลงผูกพันระหว่างคุณและผู้ขายเท่านั้น PLI ไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนของสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยผู้ขายเหล่านั้น คุณจะไม่พิจารณาว่า PLI หรือถือว่า PLI เป็นฝ่ายหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่า PLI จะได้รับรายได้หรือผลตอบแทนในบางรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นหรือไม่ หรือต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวคุณหรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมเหล่านั้นทั้งโดยโดยตรงหรือโดยอ้อม

การแก้ไขข้อกำหนดของบริการเหล่านี้

PLI อาจปรับเปลี่ยน ระงับ หรือสิ้นสุดการให้บริการโดยชั่วคราวหรือโดยถาวรสำหรับบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) เป็นครั้งคราวภายใต้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบและโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อฝ่ายอื่นใด

การยุติ

คุณยอมรับว่า PLI สามารถยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณสำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบริการและ/หรือข้อมูล หรือการเข้าถึงเพื่อใช้เว็บไซต์ของ PLI ได้ตลอดเวลาภายใต้ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเมื่อ PLI มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการละเมิดข้อกำหนดของบริการเกิดขึ้น การฉ้อฉล การล่วงละเมิด หรือการดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยใดๆ ของคุณ อาจเป็นเหตุผลให้เราดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า PLI สามารถปิดใช้งานหรือลบบัญชีของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงไฟล์ในบัญชีของคุณและ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงเพิ่มเติมในไฟล์หรือบริการเหล่านั้นทันที

การปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกัน

คุณเข้าใจว่า PLI ไม่รับรองและไม่แสดงการยอมรับหรือรับประกันในความตรงต่อเวลา ลำดับ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังหรือโดยฝ่ายใดๆ คุณเข้าใจว่า PLI ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด PLI จะใช้ความพยายามในการนำเสนอบริการให้พร้อมใช้งานและมีความแม่นยำตามที่สมเหตุสมผลและปฏิบัติได้จริง ในกรณีที่บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการไม่พร้อมใช้งาน ล่าช้า ถูกขัดจังหวะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่แม่นยำ หรือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงและสาหัส PLI จะรับผิดชอบด้วยการใช้ความพยายามซึ่งปฏิบัติได้จริงอย่างสมเหตุสมผลเท่าที่มีในเวลานั้นทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ถูกต้อง

คุณยอมรับว่า PLI จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือฝ่ายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ สำหรับความไม่แม่นยำ ข้อผิดพลาด การละเลย หรือความล่าช้าของเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ PLI หรือรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการใดๆ ของคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่ให้ความเชื่อถือต่อเนื้อหาของเว็บไซต์

คุณยอมรับว่าการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของ PLI หรือข้อมูลที่จัดไว้ให้นั้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาผ่านการใช้บริการจะดำเนินการภายใต้ดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาเหล่านั้น เว็บไซต์ของ PLI บริการและข้อมูลที่จัดให้นั้นเป็นการจัดให้ในลักษณะ "ตามที่เป็น" "ตามความพร้อมใช้งาน" โดยไม่มีการรับประกันรูปแบบใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดใดๆ ต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

PLI ไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส วอร์มหรือ "ม้าโทรจัน" และไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจพบอันเป็นผลมาจากคุณลักษณะเชิงบ่อนทำลายเหล่านั้น

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการและเว็บไซต์ของ PLI นั้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวและ PLI จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ก. เนื้อหาใดๆ ภายในเว็บไซต์ของ PLI

ข. การส่งข้อมูลหรือส่งมอบเนื้อหาใดๆ ไปยังและจากเว็บไซต์ของ PLI

ค. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเป็นบางโอกาสโดยความด้อยสมรรถนะ ความบกพร่อง การขัดจังหวะ หรือการบิดเบี้ยวของเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการกระทำที่ประมาทหรือละเลยโดย PLI หรือไม่ก็ตาม

ง. กรณี "เหตุสุดวิสัย" ใดๆ (กล่าวคือ น้ำท่วม สภาพอากาศวิปริต แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ เพลิงไหม้ สงคราม การก่อกบฏ การจลาจล ข้อพิพาทของแรงงาน อุบัติเหตุ การดำเนินการของรัฐ ปัญหาด้านพลังงานสำหรับการสื่อสาร หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์) หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ PLI หรือ

จ. การใช้บริการและเว็บไซต์ของ PLI

การชดใช้ค่าเสียหาย

PLI บริษัทที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความผิดพลาด ความไม่แม่นยำ การละเลย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวอื่นๆ ใดๆ ของบริการหรือเนื้อหาที่เกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสื่อการสื่อสารของคุณ หรือที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้บริการของคุณโดยใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสื่อสารเหล่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง แก้ต่าง และคุ้มครองไม่ให้ PLI และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ ผู้ทำแบรนด์ร่วม หรือพันธมิตรอื่นๆ ได้รับความเสียหายจากการอ้างสิทธิ์ การยื่นฟ้อง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือการไต่สวนอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับและรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลักษณะต่อไปนี้:

ก. การใช้บริการโดยคุณหรือการใช้บริการโดยบุคคลใดๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่อการสื่อสารของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโพสต์หรือการส่งข้อมูลของเนื้อหาและสาระสำคัญใดๆ

ข. การที่คุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิเตอร์ของคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้

ค. การอ้างสิทธิ์ใดๆ ว่าการใช้บริการใดๆ ของคุณเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกใดๆ หรือส่งผลให้บุคคลภายนอกใดๆ ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหาย

ง. การที่คุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณทำการลบ การเพิ่ม การแทรก หรือการปรับเปลี่ยน หรือการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

จ. การทำให้เข้าใจผิดหรือการละเมิดต่อการสำแดงข้อเท็จจริงหรือการรับประกันที่กระทำโดยคุณ หรือ

ฉ. โดยทั่วไป การดำเนินการใดๆ ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการ เนื้อหา และ/หรือข้อมูล ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตามภายใต้ข้อกำหนดของบริการ

การจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่ากรณีใดๆ PLI บริษัทที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอ้างสิทธิ์สำหรับการสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกลงโทษ โดยบังเอิญ โดยตรง โดยอ้อม โดยพิเศษเฉพาะ หรือโดยเป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวคุณหรือโดยบุคคลภายนอกอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือสาระสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ แม้ว่า PLI จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

หลักปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้และการจัดเก็บ

คุณยอมรับว่า PLI สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะจำนวนสูงสุดของวันที่บริการจะเก็บรักษาข้อความอีเมล การโพสต์บนกระดานข้อความ หรือเนื้อหาที่อัปโหลดอื่นๆ จำนวนสูงสุดของข้อความอีเมลที่สามารถส่งจากหรือได้รับโดยบัญชีใดบัญชีหนึ่งในบริการ ขนาดสูงสุดของข้อความอีเมลใดๆ ที่สามารถส่งจากหรือได้รับโดยบัญชีใดบัญชีหนึ่งในบริการ พื้นที่ว่างสูงสุดของดิสก์ที่จะจัดสรรในเซิร์ฟเวอร์ของ PLI ในนามของคุณ และจำนวนครั้งสูงสุด (และระยะเวลาสูงสุด) ที่คุณสามารถเข้าถึงบริการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ คุณยอมรับว่า PLI จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการลบหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อความใดๆ และการสื่อสารอื่นๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่รักษาไว้หรือส่งข้อมูลโดยบริการ คุณรับทราบว่า PLI สงวนสิทธิ์ในการนำออกจากระบบหรือระงับบัญชีที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้คุณยังรับทราบว่า

PLI สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดในบางครั้งภายใต้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ไฮเปอร์ลิงก์บนเว็บไซต์ของ PLI

เว็บไซต์ของ PLI อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งคราว PLI จัดทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การรวมอยู่ของลิงก์เหล่านั้นบนเว็บไซต์ของ PLI ไม่ได้เป็นการรับรองโดยนัยของ PLI หรือรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์เหล่านั้น และ PLI ไม่รับรองหรืออนุมัติข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ PLI และ PLI ไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ใดๆ ที่มีในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณยอมรับว่า ในทุกกรณี PLI บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดมาจากหรือกล่าวหาว่ามีสาเหตุมาจากการใช้งานหรือการเชื่อถือในเนื้อหา สินค้า หรือบริการใดๆ ที่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ผ่านไฮเปอร์ลิงก์เหล่านั้น

การยืนยัน ข้อความประกาศ ประกาศแจ้ง และการสื่อสารอื่นๆ

คุณเข้าใจว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบตั้งแต่แรกที่ได้รับไม่ว่าจะมีการส่งมอบการยืนยัน ข้อความประกาศ ประกาศแจ้ง และการสื่อสารอื่นๆ ให้คุณทางไปรษณีย์ ทางอีเมล หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ข้อมูลทั้งหมดที่มีในที่นี้จะมีข้อผูกพันกับคุณ หากคุณไม่โต้แย้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากที่มีการส่งเอกสารเหล่านั้นถึงคุณ ในทุกกรณี PLI สงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาการมีผลใช้ของการโต้แย้งของคุณต่อสาระสำคัญใดๆ ที่ระบุไว้ในการสื่อสารเหล่านั้น นอกจากนี้ยังอาจมีการประกาศแจ้งและการสื่อสารอื่นๆ ที่มอบให้คุณทางวาจา

คุณยอมรับว่า PLI จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในการส่งเอกสารใดๆ เหล่านี้ให้กับคุณ หากเป็นการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่ในรูปแบบอีเมล เอกสารแนบอีเมล หรือในรูปแบบของการดาวน์โหลดที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณจะดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในทันทีหลังจากได้รับประกาศแจ้งเกี่ยวกับความพร้อมบริการ หากคุณประสบปัญหาใดๆ ในการเปิดเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมอบโดย PLI คุณต้องแจ้งให้ PLI ทราบเพื่อให้ PLI ทำการส่งมอบที่จำเป็นด้วยวิธีการอื่นๆ หากไม่แจ้งให้ PLI ทราบถึงปัญหาเหล่านั้นภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังการส่งมอบ จะถือเป็นการยืนยันว่าคุณสามารถรับและเปิดเอกสารดังกล่าว

อาจมีการส่งการสื่อสารต่างๆ ไปให้คุณตามที่อยู่ไปรษณีย์หรือที่อยู่อีเมลหรือตามที่อยู่อื่นๆ ที่คุณอาจให้เราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ การสื่อสารทั้งหมดที่ส่งไปไม่ว่าทางไปรษณีย์ ทางอีเมล ทางแฟกซ์ โทรเลข โปรแกรมข้อความทันใจ หรืออื่นๆ จะถือว่าได้ส่งมอบแล้วและได้รับแล้ว ไม่ว่าจะได้รับจริงหรือไม่ก็ตาม

การแจ้ง การชำระเงิน และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดจำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรภายใต้ข้อกำหนดของบริการ และส่งไปที่ enquiries.grp@pli-petronas.com

การแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ

ในกรณีที่ PLI ได้ประเมินตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและอย่างสมบูรณ์แล้วพบว่าคุณได้ละเมิดส่วนหนี่งส่วนใดของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ PLI สงวนสิทธิ์ในการ:

1. เตือนคุณผ่านอีเมล (ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ PLI ไว้) ว่าคุณได้ละเมิดต่อข้อกำหนดของบริการเหล่านี้

2. ลบเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่คุณให้มา

3. แจ้งและ/หรือส่งเนื้อหาไปยัง และ/หรือให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป และ/หรือ

4. การดำเนินการอื่นใด ที่ PLI เห็นว่าเหมาะสม

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ควบคุมดูแล

ข้อกำหนดของบริการเหล่านี้จะได้รับการกำกับดูแลโดยและตีความว่าสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศมาเลเซีย ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อผูกพันของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้จะต้องส่งไปยังเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

หากคุณถือสัญชาติของประเทศอื่น เป็นชาวต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้พำนักถาวร หรือหากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย คุณยืนยันการยอมรับที่จะสละสิทธิ์ในการยื่นฟ้องการดำเนินการใดๆ ต่อ PLI ในต่างประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่นอกเหนือจากประเทศมาเลเซียตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

การเข้าถึงจากนอกประเทศมาเลเซีย

หากคุณเลือกเข้าถึงบริการและหรือเนื้อหาหรือโพสต์เนื้อหาใดๆ จากนอกประเทศมาเลเซีย คุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ควบคุมการทำกิจกรรมของคุณ นอกจากนี้คุณยังยอมรับและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมาย อำนาจ และความสามารถอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ และยอมรับว่าการใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์ของ PLI ไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายเดียวกัน

การสละสิทธิ์

ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ไม่สามารถเป็นหรือถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข เว้นแต่ได้รับการเห็นพ้องด้วยในแบบลายลักษณ์อักษรโดย PLI นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษในข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ หาก PLI ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้ หรือการงดใช้สิทธิ์ ความรู้ ความเห็นพ้อง ความล่าช้า หรือการผ่อนผันที่ได้รับอนุญาตโดย PLI จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์ของ PLI ภายใต้ข้อกำหนดของบริการเหล่านี้

การแก้ไขและข้อตกลงทั้งหมด

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของ PLI ในการแก้ไขข้อกำหนดของบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ 1 ในที่นี้ ข้อกำหนดของบริการเหล่านี้จะเป็นตัวแทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ PLI เกี่ยวกับสาระสำคัญในที่นี้ นโยบายและ/หรือขั้นตอนบางอย่างอาจระบุไว้เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของ PLI และเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของ PLI ถือว่าคุณยอมรับในข้อผูกพันของสิ่งที่เหล่านั้นรายการใดๆ และทั้งหมด ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณยังอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริการที่จะมีผลใช้เมื่อคุณใช้บริการของบริษัทในเครือ เนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเช่นกัน

การมีผลของการเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้มีส่วนที่แยกออกได้และแตกต่างไปจากข้อกำหนดอื่นๆ หาก ณ เวลาใดที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดของบริการเหล่านี้จะถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลของกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งจากฝ่ายบริหารจัดการ หรือการตัดสินของศาลในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ หรือองค์กร หน่วยงาน หรือสำนักกำกับควบคุมแล้ว ความไม่ถูกต้องหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้จะมีผลเฉพาะกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวและจะไม่มีผลใช้หรือทำให้การบังคับใช้ด้อยลงสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อที่เหลือ และข้อกำหนดของบริการเหล่านี้จะมีผลใช้ต่อไปราวกับว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เหล่านั้นไม่มีอยู่ในข้อกำหนดของบริการเหล่านี้

หัวเรื่องมีไว้เพื่ออธิบาย

หัวเรื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขแต่ละข้อในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอธิบายเท่านั้น และไม่ถือว่าจะเป็นแก้ไขหรือตรวจรับรองคุณสมบัติของสิทธิ์หรือข้อผูกพันใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวแต่ละข้อ