น้ำมันเกียร์ และ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมี

น้ำมันเกียร์ ปิโตรนาส ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบเกียร์มีให้เลือกทั้ง GL4 และ GL5 ที่ใช้ในระบบเกียร์ธรรมดา และ น้ำมันเกียร์ ATF DIII ที่ใช้ในระบบเกียร์ออโตเมติคทั่วไป

นอกจากนั้น ปิโตรนาส ยังมีผลิตภัณฑ์ น้ำยาหม้อน้ำ และ น้ำมันเบรค ที่ออกแบบมาเพื่อเหมาะสมกับการใช้งานในภูมิภาคนี้

FacebookGoogle PlusTwitterEmail
×
ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของผู้เข้าชม การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม.

ดำเนินการต่อ
×
×
Select your country
×
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล เอสบีเอ็น บีเอชดี (PETRONAS Lubricants International Sbn. Bhd.) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ "PLI") มีพันธกรณีที่จะต้องรับรองและดำรงไว้ซึ่งมาตรการเพื่อให้ความเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัทต้องการให้ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่านมีความสบายใจในการค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ ที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ในนโยบายฉบับนี้ กรุณา ติดต่อเรา

ในการปฏิบัติการตามปกติของการให้บริการของบริษัทนั้น บริษัทจะเก็บรวบรวมและในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน และอธิบายว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ได้ในกรณีใดบ้าง ในขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ หากบริษัทร้องขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประการที่อาจใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถวางใจได้ว่าบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

แม้ว่านโยบายนี้อาจมีเนื้อหาค่อนข้างยาว บริษัทเชื่อว่า ท่านได้รับประโยชน์จากการได้ทราบแนวปฏิบัติของบริษัทมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวตามนโยบายนี้มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ของ PLI และเครือข่าย ("เว็บไซต์ของ PLI") PLI อาจปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้โดยปรับปรุงหน้าเพจนี้ให้เป็นปัจจุบัน ท่านควรตรวจสอบหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านมีความพึงพอใจกับการปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ [*]

เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เป็นอื่น คำและข้อความให้มีความหมายดังที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

"บริษัทในเครือ"" หมายถึงบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด (ก) ที่มีอำนาจควบคุมเหนือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม; หรือ (ข) ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม; (ค) ที่ถูกควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

"ควบคุม" หมายถึง สิทธิในการออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด

"ครือข่าย" ให้หมายความรวมถึง เว็บไซต์ของ PLI และผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อยเพื่อการโฆษณา (promotional microsites) โดยในการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัท ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้บริการ และนโยบายฉบับนี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของท่านในระหว่างการใช้บริการของบริษัท กระบวนการนี้ทำให้บริษัทสามารถให้บริการและแสดงคุณลักษณะ (features) ต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของท่านที่สุด และสามารถปรับบริการของบริษัทให้เหมาะสมกับท่าน ทำให้ท่านสามารถใช้บริการได้ง่ายและเร็วขึ้น

บริษัทมีระบบอัตโนมัติที่ใช้ติดตามข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวท่าน โดยอ้างอิงจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการทำวิจัยภายในองค์กรเกี่ยวกับสถิติประชากรของผู้ใช้บริการ ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถเข้าใจและให้บริการผู้ใช้บริการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากร (Uniform Resource Locator หรือ URL) ซึ่งแสดงที่อยู่เว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) ที่อยู่เว็บไซต์ที่ท่านใช้เป็นลำดับถัดไป เบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนั้น และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internet Protocol (IP) Address) ของท่าน

PLI จะไม่ขาย หรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เว้นแต่เป็นการกระทำตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 2. เป็นการกระทำที่ PLI มีดุลพินิจว่ามีความจำเป็น เพื่อป้องกันสิทธิตามกฎหมายหรือทรัพย์สินของ PLI สมาชิกหรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อร่างกายของบุคคล และ/หรือ
 3. ในกรณีที่เว็บไซต์ของ PLI มีหน้าที่ต้องโอนข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการขาย การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิ การทำสัญญาร่วมทุน หรือการโอนในลักษณะอื่นๆ หรือการจำหน่ายทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพย์สิน หรือหุ้นของ PLI หรือบริษัทในเครือ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำอันเกี่ยวข้องกับการล้มละลาย หรือกระบวนการอื่นที่คล้ายกัน)

นอกจากนี้ PLI ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นบริษัททางเทคนิคที่จำเป็นสามารถเข้าใช้ระบบของบริษัทได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบุคคลภายนอกนั้น รวมถึงการให้ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการในนามของ PLI โดยมีเงื่อนไขให้บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PLI อย่างไรก็ตาม PLI ขอสงวนสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ (หรือถูกรวบรวมโดย) เว็บไซต์ของ PLI ให้แก่บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือทั้งหมด และบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนั้น ซึ่งท่านได้ให้ (หรือถูกรวบรวมโดย) เว็บไซต์ของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ PLI

หากท่านได้ส่งหนังสือเป็นการส่วนตัวถึงบริษัท อาทิเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mails) จดหมาย หรือหากผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอก ส่งหนังสือถึงบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการประกาศบนเว็บไซต์ของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเข้าในแฟ้มข้อมูลเฉพาะของท่าน

การใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการของบริษัท

ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับท่านจะถูกนำไปใช้ในการสร้างภาพจำลองการใช้บริการโดยรวมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ PLI ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลนิรนามทางสถิติประชากร โดยไม่แสดงข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ การจัดเก็บข้อมูลรวมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของท่าน และเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายของบริษัท
 2. เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ในเชิงสถิติ
 3. เพื่อพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 4. เพื่อปรับเนื้อหา การจัดวาง และบริการให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
 5. เพื่อใช้ในการยุติข้อพิพาท เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้บริการ โดยบริษัทอาจรวมข้อมูลของท่านเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ของท่านบนเว็บไซต์ และ
 6. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานการค้นหาบุคคล (people searches) เพื่อให้ผู้ใช้บริการรายอื่นสามารถหาท่านพบได้ อย่างไรก็ดี การใช้งานนี้จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้สามารถใช้งานการค้นหาดังกล่าวได้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่า การใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาเว็บไซต์ของ PLI และปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการจัดส่งข้อมูลที่คัดเลือกเป็นการเฉพาะสำหรับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจ ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงบริการใหม่ การส่งเสริมการขาย และสื่อทางการตลาด โดยบริษัทอาจใช้ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และการติดต่อสื่อสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน เว็บไซต์ของ PLI ของท่าน

บริษัทอาจนำข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกผนวกเข้ากับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท

การเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการของบริษัท

ท่านรับทราบว่า บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลที่มีอำนาจ และบริษัทอาจปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลในการเปิดเผยข้อมูลนั้น นอกจากนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่บริษัทได้ใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่า มีความจำเป็นหรือเป็นการกระทำตามสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการสืบสวนคดีฉ้อโกง การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิ หรือกิจกรรมอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายทั่วไปที่จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

การตลาดและการส่งเสริมการขาย
บริษัททำการรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจใช้ระบุตัวท่านได้ ดังนั้น ข้อมูลบางประเภท เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ฯลฯ จะไม่ถูกเปิดเผยไม่ว่าในกรณีใดๆ

การใช้ยี่ห้อในการให้บริการร่วมกัน
บริษัทอาจร่วมมือกับบริษัทอื่นในการใช้ยี่ห้อในการให้บริการร่วมกัน (Co-Branded Services) เป็นครั้งคราว หากท่านประสงค์จะใช้บริการเหล่านั้น บริษัทอาจให้ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลในบางประเภทแก่บริษัทที่ใช้ยี่ห้อในการให้บริการร่วมกันนั้นได้ ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ใช้บริการจากบริษัทที่ใช้ยี่ห้อในการให้บริการร่วมกันนั้น บริษัทไม่อาจควบคุมแนวปฏิบัติการรักษาความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่นๆ ได้ และท่านควรประเมินแนวปฏิบัติของบริษัทที่ใช้ยี่ห้อในการให้บริการร่วมกันเหล่านั้นก่อนใช้บริการ

คำร้องขอทางกฎหมาย
ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น บริษัทจำต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ในการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลของท่าน ดังนั้น เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับสหพันธรัฐ และระดับระหว่างประเทศ อาจร้องขอและได้รับข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังกล่าว
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย โดยเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้ดำเนินการกำหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการบริหารเพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทรวบรวมทางออนไลน์

เวทีสาธารณะ (Public Forums)/ ห้องสนทนา (Chat Room)/ กระดานข่าว (Bulletin Boards)

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะจะมีสถานะเป็นข้อมูลสาธารณะ และสามารถเข้าถึงได้ทันทีบนเว็บไซต์ของ PLI ดังนั้น การใช้ดุลพินิจและความระมัดระวังอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นที่สาธารณะ PLI อาจนำเนื้อหาที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ การโฆษณา และกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน

การสำรวจความคิดเห็น (Surveys) และการหยั่งเสียง (Polls)

การสำรวจความคิดเห็นเป็นการถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และบ่อยครั้งที่การสำรวจความคิดเห็นและการหยั่งเสียง นั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับผู้โฆษณาหรือคู่ค้าของ PLI ดังเช่นในบางกรณีที่บริษัทเคยร้องขอข้อมูลประชากร (ตัวอย่างเช่น อายุ เพศ รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นและการหยั่งเสียงนั้นจะถูกรวบรวมและนำไปใช้ภายในองค์กร หรือแบ่งปันให้กับผู้โฆษณาหรือคู่ค้าในลักษณะของรูปแบบข้อมูลโดยรวมเท่านั้น ในกรณีที่การสำรวจความคิดเห็นหรือการหยั่งเสียงของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ PLI มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ร้องขอข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ บริษัทจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกได้หากมิได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์อย่างชัดแจ้งที่จะเลือกรับข้อมูลจากผู้สนับสนุน/ผู้โฆษณา ข้อมูลของท่านจะถูกมอบให้แก่ผู้สนับสนุน/ผู้โฆษณารายนั้นเท่านั้น คำตอบจากการสำรวจความคิดเห็นบางส่วนอาจถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในแฟ้มข้อมูลของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการท่านด้วยเนื้อหา โฆษณา และข้อเสนออื่นๆ ได้เหมาะสมกับท่านมากที่สุด

โปรแกรมการใช้งานแบบออนไลน์ (Online Application/Widget/Tools)

เนื้อหาของโปรแกรมการใช้งาน (application/widget/tools) ของเว็บไซต์ของ PLI เป็นการนำเสนอในแบบสรุปที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพแต่อย่างใด ดังนั้น ท่านจึงควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ท่านสงสัย หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติที่จะไขข้อสงสัยในประเด็นใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่านได้ อีกทั้งเนื้อหาและบริการใดๆ ของบริษัทที่นำเสนอโดยหรือผ่านทางโปรแกรมการใช้งานแบบออนไลน์ก็มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์หรือการแก้ไขเยียวยา ดังนั้น ท่านจึงไม่อาจละเลยคำแนะนำ หรือปล่อยให้เกิดความล่าช้าในการแสวงหาคำแนะนำเช่นว่านั้น เพราะเหตุว่าท่านได้อ่านข้อมูลบางประการจากเว็บไซต์ของ PLI

ความเห็นใดๆ ที่แสดงผ่านโปรแกรมการใช้งานเป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น PLI ไม่ยอมรับเอาความรับผิดใดๆ ในเนื้อหาของข้อเท็จจริงที่นำเสนอผ่านทางโปรแกรมการใช้งานที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ PLI ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวจากการเชื่อถือข้อมูลที่นำเสนอบนโปรแกรมการใช้งานหรือโดยผู้เยี่ยมชมโปรแกรมการใช้งานนั้น PLI ไม่ยอมรับความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ความคิด หรือคำสั่ง ที่ปรากฏบนสื่อที่นำเสนอแก่ท่าน PLI ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการให้บริการบนโปรแกรมการใช้งานแบบออนไลน์ ไม่ว่าในรูปลักษณ์หรือคุณลักษณะ (aspect or feature) ใด และในเวลาใดก็ตาม

การแข่งขันและแบบทดสอบ

บริษัทจัดการแข่งขัน และจัดให้มีแบบทดสอบ รวมถึงการแจกของรางวัลที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ของ PLI อยู่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลบางประเภท เช่น ที่อยู่จดหมาย ชื่อจริงและนามสกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกแบ่งปันให้กับบุคคลภายนอกเมื่อท่านเลือกที่จะรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการแข่งขันของบุคคลภายนอกนั้น และ/หรือ เมื่อ PLI เป็นผู้จัดการแข่งขันแต่การแข่งขันดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการโดยผู้สนับสนุน

ท่านควรทบทวน กฎและข้อบังคับของการแข่งขัน แบบทดสอบ และการแจกของรางวัลที่ท่านเข้าร่วมในแต่ละครั้งอย่างระมัดระวัง เนื่องจากกฎและข้อบังคับของการแข่งขันเหล่านั้นอาจระบุถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลของท่านโดยผู้สนับสนุน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของ PLI ผ่านทางหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และคุกกี้ (Cookies)

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ คือตัวเลขที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) เป็นผู้จัดสรรให้แก่คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งของคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว บริษัทใช้หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยแก้ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัท และในบางครั้งบริษัทได้ใช้หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก และอาจใช้ในการห้ามการเข้าใช้งานของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

เว็บไซต์ของ PLI ใช้คุณลักษณะ (feature) ของเว็บเบราว์เซอร์ (internet web browser ของท่าน ซึ่งเรียกว่าคุกกี้ (cookie) เพื่อใช้ในการจัดสรรการระบุตัวตนที่มีความแตกต่างกันให้แก่คอมพิวเตอร์ของท่าน อนึ่งคุกกี้คือแฟ้มข้อมูลที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ (Hard drive) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการระบุว่าท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ PLI มาก่อนหรือไม่ และช่วยบริษัทในการระบุว่าท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงค์ ใดโดยเฉพาะหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และบริการของบริษัทต่อไป อย่างไรก็ดีเว็บไซต์ของ PLI ไม่ได้ใช้คุกกี้ในการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคอมพิวเตอร์ของท่าน เว้นแต่เบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าอนุญาตให้เรียกเก็บข้อมูลเช่นว่านั้นได้

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายอื่น

นอกเหนือจากจะระบุไว้เป็นอื่น นโยบายฉบับนี้กล่าวถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านเท่านั้น แต่ในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลของตนแก่บุคคลภายนอกรายอื่น หรือเว็บไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต กฎและนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์อื่นๆ นั้นจะแตกต่างไปจากของบริษัท และท่านจะต้องผูกพันตามกฎและนโยบายเช่นว่านั้น บริษัทมิได้มีอำนาจในการควบคุมกิจกรรมหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงแนะนำให้ท่านทำการสอบถามข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเหล่านั้น

การเชื่อมโยงหรือลิงค์ (links) เว็บไซต์อาจทำการใส่ลิงค์ถึงเว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง (Linked Site)") เช่น การเชื่อมโยงไปยังคู่ค้าหรือผู้โฆษณาของบริษัท โดย PLI จะไม่ทำการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการแก่ผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แต่อาจให้ข้อมูลสรุปรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการแก่ผู้ดำเนินการนั้น ทั้งนี้ PLI ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และมิได้เป็นผู้รับผิดชอบในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นๆ

PLI ไม่จำต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆหรือเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก หรือผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

การรักษาความปลอดภัย

PLI ใช้ระบบความรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม (industry standard security enhanced systems) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการของท่าน อย่างไรก็ดีแม้ว่าบริษัทจะได้ใช้ความพยายามในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้บริการของท่านอย่างเต็มที่แล้ว บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลผู้ใช้บริการของท่านจะไม่ถูกดักจับ (intercept) โดยบุคคลภายนอกซึ่งพยายามดักจับข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบควบคุมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (privacy protection control system) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว พนักงานของ PLI ทุกคนต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PLI และนโยบายว่าด้วยการรักษาความลับ เฉพาะพนักงานของ PLI ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน และสามารถเข้าถึงได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทใดๆที่บริษัทได้ติดต่อให้เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจการของบริษัทนั้นจำต้องผูกพันตามข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านยังคงปลอดภัย พนักงานของ PLI ทุกรายต้องยอมรับว่า ตนมีความเข้าใจและจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พนักงานคนใดที่กระทำการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นจำต้องรับโทษทางวินัยเป็นลำดับไป ซึ่งโทษขั้นสูงรวมถึงการเลิกจ้างด้วย บริษัทสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งให้คู่ค้าในด้านเนื้อหา การค้า และการโฆษณาของเรามีการประกาศถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบความคุมความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถ และมิได้ควบคุม กิจกรรมต่างๆ ของคู่ค้าทางธุรกิจ ท่านจึงควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น และติดต่อสอบถามไปยังบริษัทเหล่านั้นโดยตรงหากมีข้อสงสัยประการใด

คำแนะนำ

คำแนะนำนั้นถูกสร้างขึ้นจากการให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลำดับสุดท้าย (end-user) และ/หรือ ลูกค้าเท่านั้น และดังนั้น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลำดับสุดท้าย และ/หรือลูกค้ารายอื่นนั้นมิได้ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัทหรือผู้โฆษณาของบริษัท

การรวมเข้าเป็นเอกสารเดียวกันโดยการอ้างอิง (Incorporation by Reference)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่ง โดยอ้างอิงไว้ในข้อกำหนดในการใช้บริการเว็บไซต์ของ PLI

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

PLI อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว การแก้ไขและปรับปรุงเช่นว่านั้นจะถูกประกาศเอาไว้ในหน้านี้ โปรดศึกษาหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของบริษัท

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของ PLI ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ที่นี่..
คำบอกกล่าวทางกฎหมาย (Legal Notice)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่จะกล่าวต่อไป ควบคุมการใช้ของท่านบนเว็บไซต์และเครือข่ายนี้ แม้ว่าประกาศฉบับนี้จะมีความยาวก็ตาม บริษัทเชื่อว่า การที่ท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างระมัดระวังก่อนการใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์และเครือข่ายนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยมิต้องบอกกล่าว โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ท่านรับรู้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์หรือเครือข่ายนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ในการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นใดที่เพิ่มขึ้นซึ่งประกาศบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์/บริการและเครือข่ายต่อไปนั้น ถือเป็นการยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ด้วย

การรับประกันและข้อจำกัดในความรับผิด

แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข่าวสาร คำแถลง ข้อความ บทความ ข้อมูล รูปภาพ หน้าจอ (screens) หน้าเว็บ (web pages) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และเครือข่ายนี้ ( ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ข้อมูล” ) อย่างไรก็ตาม PLI บริษัทย่อย (และบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน บริษัทร่วม บริษัทในเครือ ตัวแทนของบริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ) ไม่รับรอง รับประกัน หรือให้ประกันในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความจริง ความเหมาะสม และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล บริษัทขอสงวนสิทธิในการ เพิ่ม ลบ หรือทำการแก้ไขใดๆ แก่ข้อมูล โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

บริษัทไม่ยอมรับในความรับผิดใดๆ อันสืบเนื่องมาจากความไม่ถูกต้อง หรือความบกพร่องของเว็บไซต์ของ PLI บริษัทปฏิเสธความรับผิดทั้งปวง ที่อาจเกิดจากความสูญหายและเสียหายใดๆ ทั้งที่เป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเชื่อถือข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ด้วย การตัดสินใจใดๆ ของท่านบนพื้นฐานของข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์ของ PLI อาจจจะปรากฏข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอก และบริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว

บริษัทไม่รับรองว่า การทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ของ PLI จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดต่างๆ จะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือตัวบริการ (server) จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นซึ่งอาจเป็นอันตราย

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ PLI ไม่เป็นการเชิญชวน หรือถือว่าเป็นการเชิญชวนให้ลงทุนใน PLI บริษัทย่อย และบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือเป็นการเชิญชวนโดย PLI บริษัทย่อย หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน ให้เข้าทำสัญญากับท่าน

ข้อจำกัดในการใช้

ลิขสิทธิ์
ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งเปิดโดยและเป็นของ PLI ทั้งหมดผูกพันภายใต้กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
Copyright © PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. 2016 สงวนสิทธิทุกประการ

องค์ประกอบบางส่วนบนเว็บไซต์ของ PLI ประกอบไปด้วยข้อมูลที่นำเสนอโดยผู้จัดหาข้อมูล และ/หรือหุ้นส่วนในเนื้อหาของบริษัท ทั้งนี้สิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ทั้งหมด (ซึ่งหมายรวมถึง เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ ข้อมูลที่เป็นสิทธิของ PLI และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ) ของข้อมูล ยี่ห้อ รุ่น เนื้อหา และงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือทำซ้ำบนเว็บไซต์ของ PLI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำซ้ำ โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ของ PLI จะยังคงเป็นทรัพย์สินของ PLI ผู้จัดหาข้อมูล และ/หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในเนื้อหา และ/หรือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการผลิตโฆษณา เช่น ผู้วาดภาพประกอบ ช่างภาพ หรือบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ตามแต่กรณี ท่านไม่ได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของในบริการ ข้อมูล หรือสำเนาของสิ่งนั้น อย่างไรก็ดี การแสดงออก (representation) การทำซ้ำ หรือการแปล ไม่ว่าในลักษณะใด โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งของ PLI หรือเจ้าของคนอื่นนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

เว้นแต่กำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ PLI หรือบุคคลอื่นตามที่ระบุเท่านั้น ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์และคัดลอกข้อมูลตามสมควร เพื่อการใช้สอยส่วนบุคคล โดยไม่แสวงหาผลกำไร หรือใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า แต่ละหน้าจะต้องมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อความแสดงสิทธิอื่นๆ บนหน้าสำเนาที่คัดลอกมา นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวมิอาจถูกคัดลอก แสดง เผยแพร่ นำออกจากระบบหรือดาวน์โหลด (download) อนุญาตให้ใช้สิทธิ ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ นำมาใช้ซ้ำ ขายต่อ ส่งผ่าน ใช้ในการพัฒนาผลงานสืบเนื่อง(derivative work) หรือใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ในทางการค้า เนื้อหา ข้อมูล หรือรูปภาพ ไม่อาจถูกดัดแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ และข้อความแสดงลิขสิทธิดังต่อไปนี้ต้องปรากฏบนสำเนาทุกฉบับ
"Copyright © PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. 2016"

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งปวงที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ การจัดวาง ลักษณะ ภาพประกอบ และกราฟิก ห้ามมิให้ทำซ้ำเนื้อหาดังกล่าวเว้นแต่ได้ปฏิบัติตามข้อความแสดงลิขสิทธิ์ ซึ่งผนวกเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อันมิได้เป็นกรรมสิทธิของผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ นั้น ได้มีการรับรู้สิทธิ (acknowledge) ไว้บนเว็บไซต์แล้ว

การใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดความรับผิดในความเสียหาย และ/หรือความรับผิดทางอาญา

การเชื่อมโยงและการสร้างเฟรม (Linking and Framing)

เว็บไซต์นี้อาจรวมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว การเชื่อมโยงเหล่านี้มีให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทมิได้รับรองเว็บไซต์สำหรับกรณีดังกล่าว

เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้และมีการเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ของ PLI ไม่จำต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือลิงค์ที่อยู่ใน เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงซึ่งข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ดังกล่าว บริษัทไม่อาจยอมรับความรับผิดใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงค์ ท่านรับผิดชอบต่อการเข้าชมและปฏิบัติตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดว่าด้วยการใช้งานซึ่งประกาศอยู่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเพียงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน และการผนวกลิงค์ดังกล่าวเข้ากับเว็บไซต์นี้มิอาจถือเป็นการรับรองของบริษัทต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว องค์กรบริหารงานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กรดังกล่าว

ท่านไม่อาจสร้างเฟรม (frame) หรือเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าอื่นนอกจากหน้าเริ่มต้น(Homepage) ของเว็บไซต์ โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้ง คำขออนุญาตพร้อมกับรายละเอียดของ URL(s) ของหน้าเว็บ ที่ท่านจะขอเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ให้ส่งตรงมาที่ enquiries.grp@pli-petronas.com

บริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องให้คำอนุญาตแก่ท่าน และขอสงวนสิทธิในการถอนความยินยอมใดๆ ที่อนุญาตให้ท่านเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ได้

ความเป็นส่วนตัว

บริษัทให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ PLI บริษัทรับรองว่าข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทจะไม่ถูกนำไปแลกเปลี่ยน ขาย หรือนำออกให้เช่าแก่บริษัทนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทของ PLI ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น

การส่งข้อมูล

แม้ว่าข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลใดๆจะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และบริษัทได้รับอนุญาตโดยไม่มีข้อจำกัดและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่เสียค่าตอบแทน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ท่านถูกห้ามอย่างเคร่งครัดมิให้เขียนหรือประกาศ หรือส่งผ่านเข้าหรือออกซึ่งข้อมูลซึ่งเป็นการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ลามกอนาจาร หรือมีลักษณะเป็นสื่อลามกอนาจารหรือเป็นการดูหมิ่นศาสนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง

กฎหมายที่บังคับใช้

การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน และการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศมาเลเซีย ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศมาเลเซีย.
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

PLI เป็นผู้จัดหาและให้บริการเครื่องมือสื่อสารบนเว็บ (web-based communication tool) และกระดานสนทนาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน (shared learning forum) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวทีแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (online forums) โปรแกรมการใช้งานออนไลน์ (online applications) เว็บไซต์ที่ปรับแต่งให้เป็นการเฉพาะตัวบุคคล (personalized website) จดหมายข่าวออนไลน์ (online newsletter) เกมส์ (games) กระดานข่าว (bulletin boards) ห้องสนทนา (chat rooms) บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail accounts) และโฆษณาย่อย (classifieds) (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า "บริการ") ผ่านทางเว็บไซต์ของ PLI และเครือข่าย (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า "เว็บไซต์ของ PLI")

ท่านรับทราบว่า PLI ให้บริการแก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยท่านไม่มีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่อย่างใด

การยอมรับข้อกำหนดในการใช้บริการ (Terms of Service)

บริษัทจะไม่คิดค่าบริการจากท่านเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น PLI ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ลบหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดในการใช้บริการนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยขึ้น ท่านจะต้องสอบถามตามความเหมาสม และทบทวนข้อมูลข่าวสารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของ PLI อย่างสม่ำสมอ เพื่อให้แน่ใจในการแก้ไขใดๆ การใช้งานเว็บไซต์ของ PLI และบริการภายหลังการประกาศเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแล้ว ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้บริการที่ได้แก้ไข ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของบริษัท หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ของ PLI และบริการต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการนั้น การเข้าใช้ แสดง นำข้อมูลออกจากระบบ (download) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ แก้ไข ประกาศซ้ำ ใช้ (รวมถึงการสร้างสำเนางาน) จำหน่าย ทำซ้ำ ทำสำเนา ห้ามมิให้เข้าใช้ จัดแสดง นำข้อมูลออกจากระบบ (download) แก้ไข ประกาศซ้ำ ใช้งาน (รวมถึงการสร้างสรรค์งานสืบเนื่อง(derivative work)) เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก ส่งผ่านใหม่ ตีพิมพ์ ขาย หาประโยชน์ (ในทางการค้าหรือทางอื่นใด) หรือการโอนด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของ PLI รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข่าวสาร คำแถลง ข้อความ บทความ ข้อมูล รูปภาพ หน้าจอ หน้าเว็บ (webpages) บทสนทนา (messages) บริการ สินค้า หลักสูตร กิจกรรม และเครื่องมือ (“เนื้อหา”) โดยมิได้รับอนุญาต

ในเวลาใดๆ ก็ตาม PLI อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละเนื้อหา การบริการ สินค้า หลักสูตร หรือกิจกรรม (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) และท่านเข้าใจและตกลงว่า ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานของผู้ใช้บริการ

PLI จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ ในการคัดกรองเนื้อหาที่นำเข้าสู่เว็บไซต์ของ PLI หรืออาจเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของ PLI

PLI สามารถใช้ดุลยพินิจในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว หากพบว่าเนื้อหาดังกล่าวฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้บริการ หรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลประการอื่น ทั้งนี้ PLI ไม่ผูกพันที่จะต้องกระทำการตามคำขอเพื่อให้ลบเนื้อหาใดๆ

PLI จะไม่รับรองความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของเนื้อหาใดๆ ท่านมีความรับผิดทั้งปวงต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้นำเข้าสู่ระบบหรืออัพโหลด (upload) เขียนหรือประกาศ (post) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mails) ส่งผ่าน (transmit) หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฏขึ้นโดยการใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม PLI จะไม่รับผิดในประการใดต่อเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผิดพลาดหรือความบกพร่องประการใดของเนื้อหา หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เนื้อหาที่ได้เขียนหรือประกาศ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผ่าน หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฏขึ้น หรือทำให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ PLI

ท่านตกลงว่า ในการใช้บริการนั้น ท่านจะต้องไม่กระทำการ หรือละเว้นการกระทำการ หรือยินยอมให้มีการกระทำการใดๆ หากการกระทำการ ละเว้นกระทำการ หรือการให้ความยินยอมดังกล่าวจะทำให้เกิด หรืออาจทำให้เกิดผล ดังต่อไปนี้

 1. ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
 2. จำกัดการใช้บริการและการรับบริการของสมาชิกท่านอื่น
 3. ทำให้ PLI และบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน กระทำการฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. ทำให้ PLI และบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน มีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องที่กล่าวอ้างโดยบุคคลภายนอก หรือ
 5. ทำให้ชื่อเสียงหรือธุรกิจของ PLI และบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของข้อกำหนดข้างต้น ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้:
  • อัพโหลด เขียนหรือประกาศ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผ่าน หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฏขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อความรำคาญ กล่าวร้าย หยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม เป็นภัย อนาจาร หยาบโลน ลามก หมิ่นศาสนา เป็นเท็จ มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทหรือล่วงละเมิด เหยียดเพศ (เว้นแต่อยู่ภายในขอบเขตของหัวข้อในเวทีแสดงความคิดเห็น (forum) หรือกระดานข้อความ (message board) ทั้งนี้ เป็นไปตามการพิจารณาของ PLI ซึ่งมีดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว) เหยียดเชื้อชาติ และ/หรือล้อเลียนสำเนียงเพื่อเหยียดเชื้อชาติ ประณามผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลประการอื่นใดซึ่งอาจนำไปสู่ให้เกิดการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือระดับระหว่างประเทศ หรือกฎข้อบังคับ หรืออาจนำไปสู่การใช้วัตถุที่ต้องควบคุม หรือการกระทำอื่นใดอันไม่ชอบหรือขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของความในข้างต้น การใช้ข้อความที่มีเครื่องหมายแทนการใช้คำหยาบโลน ลามก หรือหมิ่นศาสนา (ตัวอย่างเช่น “f*ck*”) ให้ถือเสมือนว่ามีคำ วลี หรือ สัญลักษณ์อันแท้จริงซึ่งไม่เหมาะสมนั้นรวมอยู่ในประกาศ ข้อความ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านทำให้ปราฏบนเว็บไซต์ของ PLI
  • ใช้บริการในลักษณะที่เป็นการคุกคามผู้เยาว์ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือเพื่อสนับสนุนการการค้าบริการทางเพศกับผู้เยาว์
  • แสดงตนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การแสดงตนเป็นลูกจ้าง ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเวทีแสดงความคิดเห็น (forum) ผู้แนะนำหรือผู้ดูแลระบบของ PLI หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงว่ามีความเกี่ยวพันกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้ชื่อสมาชิกอันไม่เหมาะสมไม่ว่าในกรณีใด
  • เขียนข้อความหรือประกาศ หรือใช้งานเว็บไซต์ของ PLI เพื่อเผยแพร่หรือส่งข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือประเภทใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ปรากฏรูปแบบของข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม หรือเสียง ทั้งนี้ การเขียนหรือประกาศเนื้อหา หรือเข้าร่วมในการสนทนาไม่ว่าประเภทใด โดยมีเจตนาเพื่อกระทำกิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำอันต้องห้ามโดยเด็ดขาด
  • ปลอมแปลงหัวเรื่อง (headers) หรือทำการอื่นใดเพื่อดัดแปลงตัวระบุ (identifiers) เพื่อปกปิดตัวตนหรืออำพรางแหล่งกำเนิดของเนื้อหาที่ส่งผ่านในการใช้บริการ
  • อัพโหลด เขียนหรือประกาศ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผ่าน หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฏขึ้นซึ่งเนื้อหาใดที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำการเช่นว่านั้นภายใต้กฎหมาย หรือสัญญา หรือหลักความซื่อสัตย์สุจริตในความสัมพันธ์ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของและเป็นความลับซึ่งได้รับรู้หรือถูกเปิดเผยอันเนื่องจากความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล)
  • อัพโหลด เขียนหรือประกาศ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผ่าน หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฏขึ้นซึ่งเนื้อหาอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินของบุคคลใด
  • อัพโหลด เขียนหรือประกาศ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผ่าน หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฏขึ้นซึ่งการโฆษณาที่ไม่ได้พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ (junk mail) ข่าวขยะ (spam) จดหมายลูกโซ่ (chain letters) แชร์ลูกโซ่ (pyramid schemes) หรือรูปแบบการชักชวนอื่นใด เว้นแต่เป็นการกระทำในพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว (เช่น ห้องซื้อขายสินค้า)
  • อัพโหลด เขียนหรือประกาศ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผ่าน หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฏขึ้นซึ่งสื่อที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
  • ขัดขวางการโต้ตอบสื่อสารตามปกติ (normal flow of dialogue) ทำให้รายการบนหน้าจอ “เลื่อน” เร็วเกินกว่าที่ผู้ใช้บริการรายอื่นจะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้บริการรายอื่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในทันที
  • รบกวนหรือขัดขวางการบริการ หรือตัวบริการ (servers) หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีปฏิบัติ นโยบาย หรือกฎข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
  • กระทำการ ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือระดับระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหรือข้อบังคับซึ่งประกาศใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐ
  • สร้างเฟรม (frame) ของเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ (web pages)ใดของเว็บไซต์
  • ติดตาม (stalk) หรือคุกคามผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ
  • รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายอื่น

ท่านตกลงว่า ท่านจะต้องประเมินและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหา ซึ่งรวมถึงทั้งการเชื่อถือในความถูกต้อง ครบถ้วน หรือการใช้ประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว

ท่านรับทราบและตกลงว่า PLI อาจจัดเก็บหรือเปิดเผยเนื้อหา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่า การจัดเก็บหรือเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอันสมควรแก่เหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 2. เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้บริการ
 3. เพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาว่า เนื้อหาหรือส่วนใดของเนื้อหานั้นละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ
 4. เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ PLI ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ PLI และสาธารณะ

ท่านเข้าใจดีว่า ในการดำเนินการทางเทคนิค และการส่งผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ท่านให้ไว้ อาจเกี่ยวข้องกับ

 1. การส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ และ
 2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับข้อกำหนดทางเทคนิคในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์

ข้อมูลที่ให้หรือเขียนประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ PLI

โดยการส่งข้อมูลหรือเนื้อหา รวมถึงชื่อของท่าน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ผ่านการใช้บริการ ท่านตกลงอนุญาตให้ PLI และบริษัทในเครือใช้สิทธิโดยไม่เสียค่าตอบแทน ซึ่งเป็นสิทธิต่อเนื่องที่ไม่อาจเพิกถอน และไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (royalty free, perpetual, irrevocable, non-exclusive right) (รวมถึงสิทธิใดๆ ในทางศีลธรรม (moral right)) และอนุญาตให้PLI และบริษัทในเครือใช้ อนุญาตให้ใช้สิทธิ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ตีพิมพ์ แปล พัฒนา เผยแพร่ จัดเก็บรายได้หรือค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์ จัดแสดงเนื้อหา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ/หรือ รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่นไม่ว่าในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้พัฒนาขึ้นในภายหลัง ตลอดอายุการดำรงอยู่ของสิทธิในเนื้อหานั้น

เพื่อให้เป็นไปตามความข้างต้น ท่านได้รับรองและยืนยันว่า ท่านเป็นเจ้าของสิทธิ หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิทั้งปวงที่จำเป็นสำหรับการเขียนหรือประกาศเนื้อหาของท่านลงบนเว็บไซต์ของ PLI

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ของ PLI บริการ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการนั้น มีข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัส ข้อความ และรูปภาพ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่า PLI บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน และ/หรือบริษัทในเครือ มีสิทธิความเป็นเจ้าของในการจัดวาง (layout) และการออกแบบ (design) บนเว็บไซต์ของ PLI

ท่านมีสิทธิเข้าใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์ของ PLI เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิใช่ทางการค้าเท่านั้น ท่านไม่สามารถขายต่อสิทธิในการเข้าถึงเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงดังกล่าว หรือทำสำเนา ตีพิมพ์ เผยแพร่ ทำซ้ำ แปลโปรแกรมใหม่ แปลกลับโปรแกรม แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลง อัพโหลด ส่งผ่าน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือกระทำการด้วยวิธีใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการและเนื้อหา เพื่อขายให้กับผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นได้ใช้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PLI ท่านมีสิทธิทำสำเนาข้อมูลโดยพิมพ์ลงบนเอกสาร 1 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องไม่ลบข้อความแสดงลิขสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากสำเนาฉบับดังกล่าวที่เข้าถึงเนื้อหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้เว็บไซต์ของ PLI หรือบริการ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ท่านต้องเข้าทำข้อตกลงกับ PLI ล่วงหน้าก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว

ท่านไม่มีสิทธิแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของ PLI หรือเนื้อหา เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลของ PLI บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน คู่ค้า ผู้โฆษณา หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ท่านต้องเข้าทำข้อตกลงกับ PLI ล่วงหน้าก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว

เว็บไซต์ของ PLI รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ซึ่งเป็นของ PLI บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เครื่องหมายและชื่อดังกล่าวเป็นสิทธิของ PLI หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านไม่อาจแสดงหรือใช้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้า ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของ PLI โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PLI

การแจ้งการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิด

ในกรณีที่ท่านเชื่อว่า เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ PLI อาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน หรือของบุคคลภายนอก โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียดการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดได้ที่ enquiries.grp@pli-petronas.com

การให้บริการโดยบุคคลภายนอก

ท่านสามารถสั่งซื้อบริการ หรือสินค้า หรือเข้าร่วมการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของ PLI จากบุคคลอื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ PLI (“ผู้ขาย”) การใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจากผู้ขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขการซื้อขาย เงื่อนไขการชำระเงิน การรับประกัน การเรียกประกัน การซ่อมบำรุง และการส่งมอบ เป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ขายเท่านั้น PLI ไม่รับประกันหรือรับรอง ไม่ว่าในกรณีใด อันเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยผู้ขาย ท่านจะไม่ถือว่า PLI และ PLI จะไม่ถูกตีความว่าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมดังกล่าว แม้ว่า PLI อาจได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว หรืออาจต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายอันเกิดจากท่านหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการ

ในเวลาใดก็ตาม PLI อาจใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ หยุดการให้บริการ (หรือบางส่วนของบริการ) เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ไม่ว่าจะบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ และโดยไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่น

การยกเลิกการให้บริการ

ท่านตกลงว่า PLI อาจใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการของท่าน และ/หรือข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการใช้เว็บไซต์ของ PLI ในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ PLI มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดข้อตกลงในการใช้บริการ บริษัทอาจรายการกิจกรรมของท่านซึ่งต้องสงสัยว่า เป็นการกระทำอันฉ้อโกง เป็นภัยคุกคาม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านรับทราบและตกลงว่า PLI อาจทำการยกเลิกหรือลบบัญชีของท่าน รวมถึงข้อมูลและแฟ้มข้อมูล (files) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของท่านในทันที และ/หรือห้ามมิให้ท่านเข้าถึงแฟ้มข้อมูลหรือบริการดังกล่าวอีก

ข้อสงวนสิทธิในการรับประกัน

ท่านเข้าใจว่า PLI ไม่ให้ประกัน และไม่รับรองหรือรับประกัน ในความตรงต่อเวลา การดำเนินการตามขั้นตอน ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ สภาพพร้อมใช้งาน การคงสภาพพร้อมใช้งาน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังหรือโดยบุคคลใด ท่านเข้าใจว่า PLI ไม่รับรองว่าการให้บริการจะเป็นไปโดยปราศจากเหตุรบกวนหรือเหตุขัดข้อง PLI จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้บริการโดยทันทีและแม่นยำเท่าที่จะเป็นไปได้ตามสมควรในทางปฏิบัติ ในกรณีที่บริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่พร้อมใช้งาน ล่าช้า ถูกรบกวน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ PLI จะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเท่าที่จะเป็นไปได้ตามสมควรในทางปฏิบัติ

ท่านตกลงว่า PLI ไม่ต้องรับผิดในทางใดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกหากข้อมูลที่เข้าถึงจากเว็บไซต์ของ PLI นั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด บกพร่อง หรือล่าช้า หรือในการกระทำใดของท่านหรือของบุคคลภายนอกที่อาศัยข้อมูลดังกล่าว

ท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เว็บไซต์ของ PLI หรือข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้น ท่านต้องใช้ดุลยพินิจและรับความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ดาวน์โหลด หรือทำให้ได้มาไม่ว่าด้วยวิธีการใดผ่านการใช้บริการ โดยท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือความสูญเสียของข้อมูลอันเป็นเกิดจากการดาวน์โลหดเนื้อหานั้น เว็บไซต์ของ PLI บริการ และข้อมูลที่ปรากฏนั้น ได้จัดให้มีขึ้น “ตามที่เป็นอยู่ (as is)” “ตามที่พร้อมใช้งาน (as available)” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถในการขายต่อ (merchantability) และความเหมาะสม ในการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (fitness for a particular purpose) และการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

PLI ไม่รับประกันว่า การให้บริการจะปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส วอร์ม (worms) หรือ “โปรแกรมโทรจัน ฮอร์ส (Trojan Horse)” และไม่รับผิดในความเสียหายใดๆที่ท่านอาจได้รับจากคุณสมบัติทำลายล้างดังกล่าว

ท่านตกลงโดยชัดแจ้งว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการและการใช้เว็บไซต์ของ PLI และ PLI จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. เนื้อหาในเว็บไซต์ของ PLI
 2. การส่งผ่านหรือส่งเนื้อหาไปยังหรือออกจากเว็บไซต์ของ PLI
 3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือมีสาเหตุจากการไม่กระทำการ ความบกพร่อง การรบกวน หรือความบิดเบือนของเนื้อหา ไม่ว่าเกิดจากความประมาทหรือการละเว้นการกระทำโดย PLI หรือบุคคลอื่น
 4. เกิดจากเหตุสุดวิสัยใดๆ (ได้แก่ อุทกภัย สภาพภูมิอากาศที่ผิดธรรมชาติ แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่น อัคคีภัย สงคราม ความไม่สงบ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ กิจกรรมของรัฐบาล พลังงานในการระบบสื่อสารล้มเหลว หรือความผิดปกติของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์) หรือการใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรแก่เหตุของ PLI หรือ
 5. การใช้บริการและเว็บไซต์ของ PLI

การชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnification)

PLI บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกัน และ/หรือบริษัทในเครือ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดต่อความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง ความบกพร่อง ความล่าช้า หรือความล้มเหลวอื่นใดในการให้บริการหรือในเนื้อหา อันเกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือสื่อกลางการสื่อสาร หรือเกิดจากการที่ท่านใช้บริการโดยอาศัยอุปกรณ์หรือสื่อกลางการสื่อสารดังกล่าว

นอกจากนี้ ท่านตกลงออกค่าใช้จ่าย เพื่อชดใช้ คุ้มครองและป้องกัน PLI และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในเครือ บริษัทที่ใช้ยี่ห้อในการให้บริการร่วมกันหรือคู่ค้า จากการที่บุคคลภายนอกมีข้อเรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินคดี คำร้องขอ หรือดำเนินการอื่นใด รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายตามสมควรแก่เหตุ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 1. ท่านหรือบุคคลอื่นซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ของท่านหรือใช้สื่อกลางการสื่อสารของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเขียนหรือประกาศ การส่งผ่านเนื้อหา และข้อมูลใดๆ
 2. ท่านหรือบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. ข้อเรียกร้องว่าท่านใช้งานบริการโดยละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือกระทำการอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก
 4. ท่านหรือบุคคลอื่นซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ของท่านได้ลบ เพิ่ม แทรก หรือแก้ไข หรือใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. ท่านได้ให้คำรับรองอันเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนคำรับรองหรือรับประกัน
 6. มีการกระทำใดๆ โดยบุคคลภายนอก อันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เนื้อหา และ/หรือข้อมูลของท่าน ไม่ว่าการใช้งานของท่านจะได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม PLI บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือบริษัทในเครือ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่สูญเสียรายได้ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญา ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายจากผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นโดยประการใดๆ แก่ท่านหรือแก่บุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ แม้ว่า PLI จะได้รับรู้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นแล้วหรือไม่ก็ตาม

บริษัทและบุคคลภายนอกใดไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความทันสมัย ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหา ที่พบหรือได้นำเสนอบนเว็บไซต์ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ท่านรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาด บริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งทุกประการสำหรับความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดดังกล่าวเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้

แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานและการจัดเก็บ

ท่านรับทราบว่า PLI มีสิทธิกำหนดแนวปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่บริการจะจัดเก็บข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความที่ได้เขียนหรือประกาศไว้บนกระดานข้อความหรือเนื้อหาที่อัพโหลดอื่นๆ การกำหนดจำนวนข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สูงสุดที่สามารถส่งหรือรับจากบัญชีของท่าน การกำหนดขนาดสูงสุดของข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใดที่อาจส่งหรือรับจากบัญชีของท่าน การกำหนดพื้นที่ว่างของดิสก์ (disk) บนตัวให้บริการ (server) ของ PLI ที่จัดสรรไว้ในนามของท่าน และจำนวนครั้งสูงสุด (ระยะเวลาสูงสุด) ในการใช้สิทธิเข้าถึงบริการตามเวลาที่กำหนด

ท่านตกลงว่า PLI ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในการลบ หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อความและการสื่อสารอื่น หรือเนื้อหาอื่นซึ่งเก็บรักษาหรือส่งผ่านโดยบริการ ท่านรับทราบว่า PLI สงวนสิทธิในการให้ออกจากระบบหรือระงับบัญชีของผู้ใช้บริการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน ท่านรับทราบว่า PLI สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดได้ทุกเมื่อ ตามที่มีดุลพินิจเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว

ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlinks) บนหน้าเว็บไซต์ของ PLI

เว็บไซต์ของ PLI อาจปรากฏการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลอื่นบนอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งคราว ซึ่ง PLI จัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ในการผนวกการเชื่อมโยงดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ PLI นั้น PLI มิได้รับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือสินค้าหรือบริการใดในเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยนัยอื่นใด และPLI มิได้รับรองหรืออนุมัติการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ PLI และ PLI ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือลิงค์ (link) อื่นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ท่านตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใด PLI บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือบริษัทในเครือไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออ้างว่าได้เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเชื่อถือในเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

คำยืนยัน คำแถลง คำบอกกล่าว และการสื่อสารอื่น

ท่านเข้าใจว่า ท่านต้องรับผิดชอบในการต้องตรวจสอบคำยืนยัน คำแถลง คำบอกกล่าว และการสื่อสารอื่นใดซึ่งส่งมาถึงท่านผ่านทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ในทันทีที่ได้รับ ข้อมูลที่ได้รับมีผลผูกพันท่านหากท่านไม่ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 48 ชั่วโมงภายหลังจากที่เอกสารดังกล่าวส่งถึงท่าน PLI สงวนสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคำคัดค้านของท่านในเรื่องใดๆที่ระบุไว้ในการสื่อสารดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจได้รับคำบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นโดยทางวาจาด้วย

ในกรณีการนำส่งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านยอมรับว่า PLI ได้กระทำการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว การนำส่งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อาจกระทำได้ด้วยรูปแบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยรูปแบบอื่นที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ท่านรับรองว่า จะทำการดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับคำบอกกล่าวเอกสารดังกล่าวพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด หากท่านมีความขัดข้องในการเปิดเอกสารที่ PLI นำส่งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ท่านต้องแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อ PLI ทันที เพื่อให้ PLI จัดส่งเอกสารด้วยวิธีการอื่น หากปรากฏว่าท่านไม่ได้ทำการแจ้งเหตุขัดข้องต่อ PLI ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง (48) หลังจากที่ได้นำส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าท่านได้รับและได้เปิดเอกสารดังกล่าวแล้ว

การสื่อสารอาจส่งไปถึงท่านตามที่อยู่ไปรษณีย์ หรือจดฟมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่อื่นที่ท่านได้ให้ไว้กัยบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้กรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้ การสื่อสารทั้งปวงที่ได้ส่งผ่านทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรเลข โดยผู้ส่งสาร หรือโดยวิธีการอื่นใด ให้ถือว่าได้ส่งและได้รับโดยสมบูรณ์ ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าได้รับหรือไม่ก็ตาม

คำบอกกล่าว การชำระเงิน และการสื่อสารอื่นๆ ที่ข้อกำหนดในการใช้บริการกำหนดให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรต้องส่งตรงไปที่ enquiries.grp@pli-petronas.com

การเยียวยาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการ

ในกรณีที่ PLI ใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ตรวจสอบพบว่า ท่านกระทำละเมิดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดในการใช้บริการ PLI ขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการ ดังต่อไปนี้

 1. ตักเตือนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถึงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านให้ไว้กับ PLI) ว่าท่านได้กระทำละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการนี้
 2. ลบเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของท่าน
 3. แจ้ง และ/หรือส่งเนื้อหา และ/หรือให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป และ/หรือ
 4. ดำเนินการใดๆ ที่ PLI เห็นสมควร

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

ให้นำกฎหมายของประเทศมาเลเซียมาใช้บังคับและตีความข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ ข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้ศาลของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่มีเขตอำนาจ

หากท่านมีสัญชาติต่างด้าว หรือเป็นคนต่างด้าวที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ หรือมิได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ท่านตกลงและยืนยันที่จะสละสิทธิทั้งปวงในการดำเนินคดีต่อ PLI ในต่างประเทศ หรือในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากประเทศมาเลเซียตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

การเข้าถึงจากภายนอกประเทศมาเลเซีย

หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงบริการหรือเนื้อหา หรือเขียนหรือประกาศเนื้อหาใดจากนอกประเทศมาเลเซีย ท่านมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของท่าน ท่านยืนยันและรับรองว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย มีอำนาจและความสามารถภายใต้กฎหมายตามเขตอำนาจกฎหมายที่ท่านอยู่ และการใช้บริการและการเข้าถึงเว็บไซต์ของ PLI ไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมายนั้น

การสละสิทธิ์

เว้นแต่ข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้จะไม่สามารถ และไม่อาจถือว่าเป็นการสละสิทธิ ดัดแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ ได้ เว้นแต่ PLI จะตกลงด้วยเป็นลายลักษณ์อักษรในการสละสิทธิ ดัดแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ ดังกล่าว

ในกรณีที่ PLI มิได้บังคับใช้ข้อกำหนดใดในข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ หรือกรณีที่มีการงดเว้นการใช้สิทธิเรียกร้อง รับทราบ ยินยอมโดยปริยาย กระทำการล่าช้า หรือทำให้ผู้ประกันหลุดพ้นจากความรับผิดใด ห้ามมิให้ถือว่า PLI ได้สละสิทธิใดที่มีภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้

การแก้ไขและความสมบูรณ์ของข้อตกลง

ภายใต้บังคับแห่งสิทธิของ PLI ในการแก้ไขข้อกำหนดในการใช้บริการตามข้อ 1 ของข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้เป็นข้อกำหนดที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและ PLI โดยมีสาระสำคัญดังที่ได้กล่าวไว้ ในบางครั้งอาจจะมีการกำหนดนโยบายหรือกระบวนการใดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของ PLI และโดยการใช้บริการเว็บไซต์ของ PLI ท่านตกลงเข้าผูกพันตามสิ่งที่เพิ่มเติมใดๆทั้งปวง ท่านอาจต้องผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านใช้บริการอื่นๆในเครือ ใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือใช้โปรแกรมของบุคคลภายนอก

ผลของความเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้อาจแยกส่วนและเป็นเอกเทศจากกัน กรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดของข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ตกเป็นโมฆะหรือถูกทำให้ไร้ผลทางกฎหมายเนื่องจากเหตุแห่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่งทางปกครอง หรือคำพิพากษาของศาลที่มีเขตอำนาจ องค์กรหรือหน่วยงานที่กำกับ ให้ความเป็นโมฆะหรือไร้ผลทางกฎหมายมีผลเฉพาะข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวเท่านั้น ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนอื่นยังคงมีผลสมบูรณ์และไม่อาจได้รับผลกระทบในการบังคับใช้ และข้อกำหนดในการใช้บริการนี้ยังคงบังคับใช้ได้เสมือนหนึ่งว่า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะหรือไร้ผลทางกฎหมายมิได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการใช้บริการนี้

หัวข้อและคำบรรยาย

หัวข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายข้อมูลเท่านั้น และมิให้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือจำกัดสิทธิหรือหน้าที่ใดที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นได

×
×