Chất bôi trơn Petronas

Chính sách quyền riêng tư

PETRONAS Lubricants International ("PLI") cam kết đảm bảo và duy trì sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Trang web. Chúng tôi muốn tất cả người dùng của chúng tôi cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm và trao đổi thông tin trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại rằng chúng tôi không trả lời trong Chính sách này, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Trong khi vận hành dịch vụ của mình, chúng tôi thu thập và, trong một số trường hợp, tiết lộ thông tin về bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả thông tin chúng tôi thu thập về bạn và những gì có thể xảy ra với thông tin đó. Mặc dù Chính sách này phần nào có vẻ dài dòng, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ là tốt nhất cho bạn nếu biết nhiều nhất có thể về các thực tiễn của chúng tôi. Các thực tiễn về quyền riêng tư của Chính sách này áp dụng cho Trang web PLI và Mạng của trang web. ("Trang web PLI")

"Mạng" sẽ hoạt động để bao gồm Trang web PLI và các sản phẩm hoặc tiểu trang web quảng bá của PLI. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo Điều khoản dịch vụ và Chính sách này.
 

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn chủ yếu là để cung cấp cho bạn dịch vụ hiệu quả và tùy chỉnh trong khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ và đặc điểm có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn nhiều nhất và để điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp bằng cách giúp cho trải nghiệm người dùng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Chúng tôi tự động truy dấu một số thông tin nhất định về bạn dựa trên việc bạn sử dụng Trang web. Thông tin này được sử dụng để thực hiện nghiên cứu nội bộ về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng. Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn và phục vụ người dùng tốt hơn. Thông tin này có thể bao gồm bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) mà bạn vừa đến từ đó (bất kể vị trí có trên Trang web hay không), URL nào bạn đến tiếp theo, trình duyệt bạn đang sử dụng và địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn.

PLI không bán hay chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn ngoại trừ trong các trường hợp sau:

i. trừ khi được yêu cầu bởi luật hiện hành hoặc căn cứ theo lệnh tòa hoặc tương tự;
ii. được coi là cần thiết, theo quyết định của PLI, để bảo vệ quyền hợp pháp hoặc tài sản của PLI, một thành viên hoặc bên thứ ba, hoặc để ngăn ngừa thương tích cá nhân; và/hoặc
iii. trong trường hợp Trang web PLI được yêu cầu chuyển thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba trong trường hợp bán, sáp nhập, chuyển giao, liên doanh hoặc chuyển nhượng hoặc định đoạt một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc cổ phiếu của PLI hoặc các đơn vị liên kết của PLI (bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến bất kỳ sự phá sản hoặc tố tụng tương tự nào).

Ngoài ra, PLI bảo lưu quyền cho phép các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cần thiết được truy cập vào hệ thống của PLI khi việc truy cập là bắt buộc để cung cấp các dịch vụ đó và cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt cho PLI, với điều kiện các bên thứ ba đó chịu ràng buộc của Chính sách quyền riêng tư của PLI. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng PLI bảo lưu quyền chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nào khác về bạn mà bạn cung cấp cho (hoặc được thu thập bởi) Trang web PLI với bất kỳ hoặc tất cả các công ty con và chi nhánh và cũng sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào như vậy mà bạn cung cấp cho (hoặc được thu thập bởi) các trang web của bất kỳ công ty con hoặc đơn vị liên kết nào của PLI.

Nếu bạn gửi cho chúng tôi thư từ cá nhân như email, thư hoặc nếu người dùng khác hoặc bên thứ ba gửi thư cho chúng tôi về các hoạt động hoặc bài đăng của bạn trên Trang web, chúng tôi có thể thu thập thông tin đó vào một tệp riêng cho bạn.

Việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Thông tin nhận dạng cá nhân về bạn được sử dụng để tạo ra các bức chân dung tổng hợp về đối tượng của Trang web PLI, các bức chân dung trình bày thông tin nhân khẩu học thống kê ẩn danh chứ không có thông tin nhận dạng cá nhân. Dữ liệu tổng hợp được thu thập là để cải thiện các nỗ lực tiếp thị và quảng bá của chúng tôi, để phân tích thống kê việc sử dụng trang web, cải thiện nội dung và sản phẩm bán ra của chúng tôi, cũng như để điều chỉnh nội dung, bố cục và dịch vụ của trang web của chúng tôi cho phù hợp. Chúng tôi tin rằng những công dụng này cho phép chúng tôi cải thiện Trang web PLI của mình và điều chỉnh nó tốt hơn để đáp ứng nhu cầu người dùng của mình.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp thông tin đã được tùy chỉnh theo cá nhân, ví dụ như thông tin được nhắm đến sở thích của bạn. Các ví dụ về thông tin như vậy có thể bao gồm các dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi và tài liệu tiếp thị. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và/hoặc số điện thoại của bạn để liên lạc với bạn về các thông báo quản trị, các sản phẩm mới và các thông tin liên quan liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi lưu lại về bạn cùng với các hoạt động của bạn trên Trang web để giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố và thực thi Điều khoản dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn để tạo thuận lợi cho các thao tác tìm kiếm con người, việc này cho phép người dùng khác xác định vị trí của bạn. Những tìm kiếm như vậy sẽ chỉ được bật khi bạn đồng ý rõ ràng trong mẫu đăng ký.

Chúng tôi có thể bổ sung thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với thông tin nhận được từ bên thứ ba.

Việc chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn

Sau đây bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin thu thập được cho các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền khác nhau, và chúng tôi có thể bị buộc phải tiết lộ như vậy theo luật hoặc theo lệnh của Tòa án. Ngoài ra, bạn cho phép chúng tôi tiết lộ các thông tin thích hợp cho các cán bộ thực thi pháp luật khi chúng tôi, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, tin là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến việc điều tra gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.

Chính sách chung của chúng tôi là chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Phần sau đây mô tả một số cách thức có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân:-

Tiếp thị và quảng bá
Chúng tôi tổng hợp thông tin nhận dạng cá nhân và tiết lộ thông tin đó ở dạng tổng hợp cho các mục đích tiếp thị và quảng bá. Tuy nhiên, chúng tôi không tiết lộ các thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn. Vì vậy, một số thông tin nhất định, như mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, v.v., sẽ không hề được tiết lộ.

Dịch vụ hợp tác thương hiệu
Tùy thời điểm, chúng tôi có thể hợp tác với một công ty để cung cấp các dịch vụ hợp tác thương hiệu. Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ đó, chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho công ty khác đó. Bạn có thể tránh việc tiết lộ này bằng cách chọn không sử dụng các dịch vụ của các công ty đó. Chúng tôi không kiểm soát các hoạt động về quyền riêng tư của các công ty khác này và bạn nên đánh giá hoạt động của họ trước khi sử dụng dịch vụ của họ.

Yêu cầu pháp lý
Như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể bị pháp luật bắt buộc, theo lệnh của Tòa án hoặc bởi các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Do đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế có thể yêu cầu và có thể nhận thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trong những trường hợp như vậy.

Diễn đàn công khai/Phòng trò chuyện/Bảng thông báo

Mọi thông tin bạn tiết lộ trong các khu vực diễn đàn công khai này sẽ trở thành thông tin công khai và có thể truy cập ngay lập tức trên Trang web PLI, vì vậy điều quan trọng là bạn phải thận trọng và cẩn thận thích hợp khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trong các khu vực này. PLI có thể sử dụng nội dung của các diễn đàn công cộng này cho các hoạt động quảng bá, nâng cao các hoạt động biên tập, quảng cáo và tương tự.

Khảo sát và thăm dò ý kiến

Khảo sát ý kiến ​​hỏi ý kiến ​​về các vấn đề khác nhau và rất thường xuyên các cuộc khảo sát và thăm dò ý kiến ​​được tài trợ hoặc liên kết với các nhà quảng cáo và đối tác PLI. Có những lúc chúng tôi yêu cầu thông tin nhân khẩu học (ví dụ như tuổi, giới tính, mã bưu chính/mã zip). Hầu hết thông tin thu được thông qua khảo sát và thăm dò ý kiến được tổng hợp và sử dụng trong nội bộ hoặc được chia sẻ với các nhà quảng cáo và đối tác chỉ ở dạng tổng hợp. Trong trường hợp thông tin nhận dạng cá nhân được yêu cầu như là một phần của khảo sát hoặc thăm dò ý kiến ​​về bất kỳ Người dùng nào của Trang web PLI, thông tin nhận dạng cá nhân đó sẽ không bao giờ được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể lựa chọn một cách rõ ràng việc nhận thông tin từ nhà tài trợ/nhà quảng cáo, trong trường hợp đó, thông tin của bạn chỉ cung cấp cho nhà tài trợ/nhà quảng cáo đó. Một số câu trả lời khảo sát có thể được bổ sung vào hồ sơ của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung, tin quảng cáo và ưu đãi phù hợp nhất cho bạn.

công dụng/Tiện ích/Công cụ trực tuyến

Nội dung trên các công dụng/tiện ích/công cụ của Trang web PLI được trình bày dưới dạng tóm tắt, mang tính tổng quát và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Hãy luôn tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia về vấn đề của bạn hoặc các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn khác với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có liên quan đến bất kỳ điều kiện nào liên quan đến tình huống của bạn. Cả nội dung và bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp bởi hoặc thông qua các công dụng/tiện ích/công cụ trực tuyến của chúng tôi đều không nhằm mục đích dựa vào để chẩn đoán hoặc điều trị. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên hoặc trì hoãn tìm kiếm lời khuyên vì một điều gì đó bạn đã đọc trên Trang web PLI.

Mọi ý kiến ​​được thể hiện trên các công dụng/tiện ích/công cụ là ý kiến ​​của các tác giả. PLI không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi các công dụng/tiện ích/công cụ có trên Trang web PLI. Sự phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các công dụng/tiện ích/công cụ của chúng tôi hoặc các khách truy cập khác cho các công dụng này hoàn toàn là rủi ro của bạn. PLI không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về thiệt hại hoặc thương tích đối với người hoặc tài sản phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, thông tin, ý tưởng hoặc hướng dẫn nào có trong tài liệu được cung cấp cho bạn. PLI bảo lưu quyền thay đổi hoặc chấm dứt mọi khía cạnh hoặc đặc điểm của các công dụng/tiện ích/công cụ này vào bất kỳ lúc nào.

Cuộc thi và câu đố

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc thi, câu đố và quà tặng trên Trang web PLI. Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin như địa chỉ email, họ và tên, địa chỉ bưu điện để xác minh danh tính của người dự thi. Thông tin này được chia sẻ với bên thứ ba khi bạn chọn nhận thông tin từ nhà tài trợ của bên thứ ba; và/hoặc khi cuộc thi được tổ chức bởi PLI nhưng được quản lý bởi một nhà tài trợ.

Bạn nên xem xét cẩn thận các quy tắc và quy định của từng cuộc thi, câu đố và quà tặng mà bạn tham gia vì chúng có thể chứa thông tin bổ sung về việc nhà tài trợ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Thông tin được Trang web PLI thu thập thông qua địa chỉ IP và cookie

Địa chỉ IP của bạn là một số do ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) gán cho máy tính của bạn để xác định vị trí của máy tính. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán các vấn đề với trang web của chúng tôi và quản trị trang web của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi cũng sử dụng địa chỉ IP để giao tiếp với các Thành viên và có thể cấm các Thành viên không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Trang web PLI sử dụng một đặc điểm của trình duyệt Web Internet của bạn được gọi là cookie: để gán một mã nhận dạng duy nhất cho máy tính của bạn. Cookie là các tệp mà trình duyệt web của bạn đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Những cookie này được sử dụng để cho chúng tôi biết liệu bạn đã truy cập vào Trang web PLI trước đây chưa và để giúp chúng tôi xác định xem bạn có đến từ một liên kết Internet cụ thể hay không. Thông tin này sau đó được sử dụng để cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi. Trang web PLI không sử dụng cookie để truy xuất thông tin cá nhân từ máy tính của bạn trừ khi trình duyệt của bạn được thiết lập để cho phép việc truy xuất đó.

Những người thu thập thông tin khác

Trừ khi được quy định khác đi, Chính sách này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn. Trong phạm vi bạn tiết lộ thông tin của mình cho các bên khác hoặc các trang web khác trên mạng Internet, các quy tắc và chính sách khác sẽ được áp dụng cho việc họ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ cho họ, và vì vậy, bạn sẽ phải tuân theo chúng. Chúng tôi không kiểm soát các hoạt động cũng như chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi đầy đủ với các bên thứ ba về chính sách quyền riêng tư của họ trước khi bạn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho họ.

Liên kết. Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác ("Trang web được liên kết") như các đối tác và nhà quảng cáo của chúng tôi. PLI sẽ không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân về Người dùng với các bên khai thác các Trang web được liên kết đó, nhưng có thể cung cấp thông tin tổng hợp về Người dùng cho các bên khai thác đó. PLI không kiểm soát các Trang web được liên kết và không chịu trách nhiệm về các hoạt động về quyền riêng tư hay nội dung của các Trang web được liên kết.

PLI sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào dưới bất kỳ hình thức nào trước bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào và bất kỳ điều gì gây ra, có thể phát sinh liên quan đến hoạt động và thực tiễn về quyền riêng tư của các bên thứ ba hoặc bên khai thác các Trang web liên kết được đề cập ở trên, cũng như nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào, kể cả các Trang web được liên kết.

Bảo mật

PLI sử dụng các hệ thống tăng cường bảo mật tiêu chuẩn ngành để ngăn chặn bên thứ ba truy cập thông tin Người dùng của bạn. Mặc dù chúng tôi có các nỗ lực để duy trì quyền riêng tư của thông tin Người dùng của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin Người dùng của bạn sẽ không bị can thiệp bởi nỗ lực bất hợp pháp của bên thứ ba nhằm can thiệp thông tin đó.

Chúng tôi cũng đã thiết lập các hệ thống kiểm soát bảo vệ quyền riêng tư được thiết kế để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn vẫn an toàn và riêng tư. Mỗi và mọi nhân viên PLI phải tuân theo các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của PLI. Chỉ những nhân viên PLI được ủy quyền mới được phép có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và quyền truy cập đó bị giới hạn theo nhu cầu. Ngoài ra, bất kỳ công ty nào mà chúng tôi ký hợp đồng làm đại lý để thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi đều được yêu cầu phải tôn trọng triệt để các thỏa thuận bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của bạn vẫn an toàn và bảo mật. Tất cả nhân viên PLI phải xác nhận rằng họ hiểu và sẽ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Nhân viên vi phạm chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ bị xử lý kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các đối tác nội dung, thương mại và quảng cáo của chúng tôi đăng chính sách quyền riêng tư riêng của họ và có hệ thống kiểm soát quyền riêng tư để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể và không kiểm soát các hoạt động của các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy, hãy chắc chắn xem lại chính sách quyền riêng tư của họ và liên hệ trực tiếp với họ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Đề xuất

Các đề xuất được tạo ra chỉ dựa trên tùy chọn xếp hạng của người dùng cuối và/hoặc khách hàng và tùy chọn của người dùng cuối và/hoặc khách hàng khác, do đó không phải do chúng tôi hoặc bất kỳ nhà quảng cáo nào của chúng tôi tạo ra.

Đưa vào dưới dạng tham khảo

Chính sách quyền riêng tư này được đưa vào Điều khoản dịch vụ trang web của PLI dưới dạng tham khảo.

Sửa đổi

PLI có thể cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này tùy từng thời điểm. Những sửa đổi và cập nhật như vậy sẽ được đăng trên trang này. Vui lòng đọc trang này thường xuyên để có thông tin cập nhật về Chính sách quyền riêng tư và các phương thức thực hành của chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác về trang web của PLI, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.