Petronas Lubricants International

Điều khoản & điều kiện

PLI cung cấp một công cụ giao tiếp dựa trên web và diễn đàn học tập chia sẻ bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các diễn đàn trực tuyến, công dụng trực tuyến, trang web tùy chỉnh theo cá nhân, bản tin trực tuyến, trò chơi, bảng thông báo, phòng trò chuyện, tài khoản email và rao vặt ("Dịch vụ") thông qua trang web PLI và Mạng của trang web ("Trang web PLI").

Bạn xác nhận rằng PLI cung cấp Dịch vụ cho bạn tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây mà không có bất kỳ sửa đổi nào về phía bạn.

Chấp nhận Điều khoản dịch vụ

Dịch vụ được cung cấp miễn phí cho bạn trừ khi có chỉ định khác, PLI bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc thêm vào các Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Để tránh nghi ngờ, bạn phải đưa ra truy vấn, và thường xuyên xem lại thông tin được đăng trên Trang web PLI để xác định bất kỳ thay đổi nào như vậy. Việc sử dụng Trang web PLI và Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện được thay đổi, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi những thay đổi này đối với Điều khoản dịch vụ khi đó, bạn không được sử dụng Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web PLI và Dịch vụ sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản dịch vụ được nêu trong tài liệu này. Truy cập, hiển thị, tải xuống trái phép,

cấp phép, sửa đổi, đăng lại, sử dụng (bao gồm cả việc tạo ra các tác phẩm phái sinh), phân phối, tái tạo, sao chép, truyền lại, xuất bản, bán, khai thác (cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác), hoặc bất kỳ hình thức chuyển giao nào khác của bất kỳ phần nào của Trang web PLI, bao gồm nhưng không giới hạn ở toàn bộ thông tin, tuyên bố, văn bản, bài viết, dữ liệu, hình ảnh, màn hình, trang web, tin nhắn, dịch vụ, sản phẩm, khóa học, sự kiện và công cụ ("Nội dung") ở đây bị nghiêm cấm một cách rõ ràng.

Tùy từng thời điểm, PLI có thể bổ sung vào Điều khoản dịch vụ này các điều khoản bổ sung liên quan đến nội dung, dịch vụ, sản phẩm, khóa học hoặc sự kiện cụ thể ("Điều khoản bổ sung") và bạn hiểu và đồng ý rằng Điều khoản bổ sung đó được đưa vào bằng cách được tham chiếu trong Điều khoản dịch vụ này.

Nguyên tắc hành vi của người dùng

Bằng nỗ lực tốt nhất của mình, PLI sẽ rà soát trước nội dung được cung cấp cho Trang web PLI và có thể truy cập được trên Trang web PLI.

PLI có thể tùy ý loại bỏ hoặc sửa đổi nội dung đó trên cơ sở nội dung này vi phạm hoặc có thể vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc phản cảm theo cách khác, PLI sẽ không bị ràng buộc phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu xóa nội dung nào.

PLI không đảm bảo tính xác thực, chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ Nội dung nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, PLI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền đi hoặc được cung cấp hay truy cập thông qua Trang web PLI.

Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc bỏ qua việc thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc chấp thuận việc thực hiện bất kỳ hành động nào, nếu hành động, việc bỏ qua hoặc sự đồng ý đó sẽ hoặc có khả năng:-

a. vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;

b. hạn chế việc sử dụng và được hưởng các Dịch vụ của bất kỳ thành viên nào khác;

c. khiến PLI và các công ty liên quan vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định hiện hành nào;

d. khiến PLI và các công ty liên quan có nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại do bên thứ ba đưa ra; hoặc

e. gây bất lợi cho danh tiếng hoặc hoạt động kinh doanh của PLI và các công ty liên quan. Không ảnh hưởng đến những điều trên, bạn đồng ý không:

 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, gây hại, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, giả mạo hoặc xúc phạm nhân vật, có định hướng tình dục (trừ khi nằm trong phạm vi các lĩnh vực chủ đề của diễn đàn hoặc bảng tin được PLI xác định theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của công ty), tấn công chủng tộc và/hoặc có các hành vi phân biệt chủng tộc, lên án các sản phẩm và dịch vụ của các bên khác; tài liệu không chính xác hoặc phản cảm theo cách khác mà khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc khuyến khích sử dụng các chất được kiểm soát hoặc trái phép hoặc đi ngược với pháp luật. Vì mục đích của câu nêu trên, việc sử dụng ngôn từ thô tục hoặc tục tĩu bị "ẩn" (ví dụ: "f*ck*") được coi là tương đương với việc sử dụng từ, cụm từ hoặc biểu tượng phản cảm thực tế trong bài đăng, tin nhắn, v.v. của bạn trong Trang web PLI. PLI bảo lưu quyền xóa bất kỳ tài liệu nào như vậy khỏi Trang web PLI;
 • Sử dụng Dịch vụ để làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào hoặc quảng bá bất kỳ giao dịch nào với trẻ vị thành niên có bản chất tình dục;
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, bất kể là thực tế hay hư cấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân viên PLI, nhà tư vấn, chuyên viên, lãnh đạo diễn đàn, hướng dẫn viên hoặc chủ nhà, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức. Bạn cũng đồng ý không sử dụng tên thành viên không phù hợp dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Đăng hoặc sử dụng Trang web PLI để phân phát hoặc gửi tài liệu bất hợp pháp dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu bất hợp pháp dưới dạng văn bản, đồ họa, video, chương trình hoặc âm thanh. Đăng nội dung hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức thảo luận nào với ý định thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào đều bị nghiêm cấm;
 • Giả mạo tiêu đề hoặc ngụy tạo các nhận dạng để ẩn danh tính của bạn hoặc che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền tải qua Dịch vụ;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (như thông tin nội bộ, độc quyền và bí mật đã tìm hiểu được hoặc được tiết lộ như là một phần của mối quan hệ tuyển dụng hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ quyền sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo, quảng bá nào không được yêu cầu hoặc cho phép, "thư rác", "spam", "thư chuỗi", "sơ đồ kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác, ngoại trừ các khu vực (chẳng hạn như nơi mua sắm) được chỉ định cho mục đích đó;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc thiết bị phần cứng hoặc viễn thông nào;
 • Làm gián đoạn luồng hội thoại bình thường, khiến màn hình "cuộn" nhanh hơn khả năng gõ của những người dùng khác của Dịch vụ hoặc hành động theo cách thức làm ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia vào trao đổi theo thời gian thực của người dùng khác;
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ;
 • Chủ ý hoặc vô tình vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm các quy tắc và quy định được bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan chính phủ hiện hành nào ban hành;
 • "Dàn dựng" trang web hoặc bất kỳ trang nào trên đó;
 • "Rình rập" hoặc quấy rối người khác; hoặc
 • Thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác.

Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc hữu ích của Nội dung đó.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PLI có thể lưu trữ hoặc tiết lộ Nội dung nếu được luật pháp yêu cầu, theo lệnh của tòa án hoặc bởi cơ quan quản lý hiện hành hoặc tin tưởng thiện ý rằng việc lưu trữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết hợp lý để:

a. tuân thủ quy trình pháp lý;

b. thực thi các Điều khoản dịch vụ này;

c. phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc

d. bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của PLI, người dùng Trang web PLI và công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải Dịch vụ, bao gồm các nội dung mà bạn cung cấp, có thể bao gồm

a. sự truyền tải qua các mạng khác nhau; và

b. các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng kết nối hoặc thiết bị.

Tài liệu được cung cấp hoặc đăng lên Trang web PLI

Bằng việc gửi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào, trong đó có tên của bạn và sẵn sàng cho công chúng truy cập thông qua việc sử dụng Dịch vụ, sau đây bạn cấp cho PLI và các chi nhánh của PLI quyền miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền (bao gồm bất kỳ quyền đạo đức nào) và giấy phép sử dụng, cấp phép, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, công bố, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, thu được doanh thu hoặc thù lao, giao tiếp với công chúng, thực hiện và hiển thị nội dung (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và/hoặc kết hợp nội dung trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hay công nghệ nào được biết đến hoặc phát triển sau đó, với thời hạn đầy đủ của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại trong các nội dung đó.

Liên quan đến nội dung đó, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung được đề cập, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền cần thiết để bạn đăng nội dung trên Trang web PLI.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn xác nhận rằng Trang web PLI, Dịch vụ và bất kỳ phần mềm nào được kết nối với cả hai đều chứa tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã, văn bản và hình ảnh được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật hiện hành khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng PLI, các công ty liên quan và/hoặc các công ty liên kết có quyền sở hữu đối với bố cục và thiết kế Trang web PLI này.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và truy cập Trang web PLI cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không thể bán lại quyền truy cập vào bất kỳ nội dung, thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào hoặc tạo bản sao, công bố, phân phối, sao chép, biên dịch lại, biên dịch ngược, phân tách, đảo ngược, sửa đổi, tải lên, truyền tải, thay đổi, chỉnh sửa hoặc khai thác phần nào của Dịch vụ và Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ theo bất kỳ cách thức nào, dù để bán hay sử dụng cho và bởi người khác vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của PLI. Bạn có thể tạo một bản in của bất kỳ thông tin nào cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện bạn sẽ không xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khỏi bất kỳ bản in nào của Nội dung được truy cập điện tử đó. Nếu bạn muốn sử dụng Trang web PLI hoặc Dịch vụ vì mục đích thương mại, bạn phải ký một thỏa thuận với PLI trước khi bạn có thể làm như vậy.

Bạn không được dịch sang ngôn ngữ khác bất kỳ phần nào của Trang web PLI, Nội dung, bao gồm nội dung của PLI, các công ty liên quan, đối tác, nhà quảng cáo hoặc đơn vị liên kết của công ty cho bất kỳ mục đích nào. Bạn phải ký một thỏa thuận với PLI trước khi bạn có thể làm như vậy.

Trang web PLI bao gồm các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại thuộc về PLI, các công ty liên quan, đối tác kinh doanh và người cấp phép, và Trang web được đăng ký theo pháp luật hiện hành hoặc được pháp luật bảo vệ. Trừ khi có được chỉ định khác đi, tất cả các nhãn hiệu và tên đó thuộc về PLI hoặc các công ty liên quan. Bạn không được hiển thị hoặc sử dụng logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên thương mại xuất hiện trên Trang web PLI dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của PLI.

Thông báo về bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra

Trong trường hợp bạn tin rằng Nội dung được xuất bản trên Trang web PLI có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc của bên thứ ba, vui lòng cung cấp thông báo chi tiết bằng văn bản về vi phạm có thể xảy ra đó đến enquiries.grp@pli-petronas.com.

Dịch vụ của bên thứ ba

Bạn có thể đặt hàng dịch vụ hoặc hàng hóa hay tham gia chương trình quảng bá của các nhà quảng cáo thông qua Trang web PLI từ những người khác không liên kết với PLI ("Người bán"). Tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mong muốn từ Người bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản mua hàng, điều khoản thanh toán, bảo hành, bảo đảm, bảo trì và giao hàng, là chỉ giữa bạn và Người bán. PLI không cung cấp bảo hành hay đưa ra tuyên bố nào cho bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được Người bán cung cấp. Bạn sẽ không xem PLI cũng như PLI sẽ không được hiểu là một bên tham gia các giao dịch đó, dù PLI có thể nhận được một số hình thức doanh thu hoặc thù lao khác liên quan đến giao dịch hay không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh dù là trực tiếp hay gián tiếp từ bạn hoặc bất kỳ người nào khác có tham gia hoặc liên quan đến giao dịch.

Sửa đổi đối với các Điều khoản dịch vụ này

Tùy từng thời điểm, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, vì bất kỳ lý do gì, PLI có thể sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào) có hoặc không có thông báo và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác.

Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng, vào bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình mà không thông báo trước cho bạn, PLI có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ và/hoặc thông tin hoặc truy cập để sử dụng Trang web PLI vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp PLI có lý do để tin rằng đã có sự vi phạm các Điều khoản dịch vụ này. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp bị nghi ngờ nào của bạn đều có thể là cơ sở để chúng tôi chuyển bạn đến cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Bạn xác nhận và đồng ý rằng PLI có thể hủy kích hoạt ngay lập tức hoặc xóa tài khoản của bạn cùng tất cả các thông tin và tệp có liên quan trong tài khoản của bạn và/hoặc chặn bất kỳ quyền truy cập thêm nào vào các tệp đó hoặc Dịch vụ.

Từ chối bảo hành

Bạn hiểu rằng PLI không bảo đảm và không đưa ra tuyên bố hay bảo hành nào về tính kịp thời, trình tự, độ chính xác, hoàn chỉnh, tính khả dụng, duy trì tính khả dụng hay độ tin cậy của Nội dung được phổ biến đến hoặc bởi bất kỳ bên nào. Bạn hiểu rằng PLI không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. PLI sẽ cố gắng cung cấp các Dịch vụ nhanh chóng và chính xác như có thể thực hiện được một cách hợp lý. Trong trường hợp các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không có sẵn, chậm trễ, bị gián đoạn, không hoàn chỉnh hay không chính xác hoặc bị ảnh hưởng trọng yếu và tiêu cực, PLI sẽ chỉ thực hiện nỗ lực trong chừng mực hợp lý để khắc phục (các) sự cố đó.

Bạn đồng ý rằng PLI sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, lỗi, thiếu sót hoặc chậm trễ nào trong Nội dung được truy cập thông qua Trang web PLI hoặc cho bất kỳ hành động nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba phụ thuộc nào.

Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web PLI hoặc thông tin được cung cấp dưới đây là rủi ro duy nhất của bạn. Bất kỳ Nội dung nào được tải xuống hoặc nhận được thông qua việc sử dụng Dịch vụ được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hỏng hóc đối với hệ thống máy tính hoặc thất thoát dữ liệu do tải xuống bất kỳ Nội dung nào. Trang web PLI, Dịch vụ và thông tin được cung cấp dưới đây được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng", "như sẵn có" không có bảo đảm ở bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về khả năng tiêu thụ và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc liên quan đến việc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.

PLI không đảm bảo rằng Dịch vụ không có lỗi hay virus, sâu hoặc "Ngựa Trojan" và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể phải gánh chịu do các đặc điểm phá hoại đó.

Bạn đồng ý một cách rõ ràng rằng việc sử dụng Dịch vụ và Trang web PLI là rủi ro của riêng bạn và PLI sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn, ở những điều sau đây:

a. bất kỳ Nội dung nào trong phạm vi Trang web PLI;

b. việc truyền tải hoặc phân phối bất kỳ Nội dung nào đến và từ trang web của PLI;

c. bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có nguyên nhân bởi bất kỳ sự không thực hiện, thiếu hụt, gián đoạn hoặc bóp méo bất kỳ Nội dung nào cho dù là do bất kỳ hành động khinh suất hay thiếu sót nào của PLI hay cách khác;

d. bất kỳ sự kiện "bất khả kháng" nào (tức là lũ lụt, điều kiện thời tiết bất thường, động đất hoặc thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, nổi loạn, bạo loạn, tranh chấp lao động, tai nạn, hành động của chính phủ, mất điện thông tin liên lạc hay trục trặc thiết bị hoặc phần mềm) hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của PLI; hoặc

e. việc sử dụng Dịch vụ và Trang web PLI.

Bồi thường

PLI, các công ty liên quan và/hoặc các đơn vị liên kết của công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với mọi khuyết điểm, tính thiếu chính xác, thiếu sót, chậm trễ hoặc các lỗi khác trong Dịch vụ hoặc Nội dung do thiết bị máy tính hoặc phương tiện truyền thông của bạn gây ra hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ sử dụng thiết bị hoặc phương tiện truyền thông đó.

Hơn nữa, bạn đồng ý bằng chi phí của chính, để bồi thường, bảo vệ và không làm cho PLI và các công ty liên quan, chi nhánh, hợp tác thương hiệu hoặc các đối tác khác vô hại trước bất kỳ khiếu nại, kiện tụng, hành động, nhu cầu hoặc thủ tục tố tụng khác, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, bởi bất kỳ bên thứ ba nào, là kết quả của hoặc liên quan đến và bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở những điều sau đây:

a. việc bạn hoặc một người nào đó dùng máy tính hoặc phương tiện truyền thông của bạn để sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung và tài liệu nào;

b. bất kỳ sự không tuân thủ điều khoản và điều kiện nào của bạn hoặc ai đó đang sử dụng máy tính của bạn;

c. bất kỳ khiếu nại nào cho rằng bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào của bạn đều vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào;

d. bất kỳ thao tác xóa, bổ sung, chèn hoặc thay đổi nào đối với hoặc bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ trái phép nào của bạn hoặc ai đó đang sử dụng máy tính của bạn;

e. bất kỳ sự xuyên tạc hoặc vi phạm về tuyên bố hoặc bảo hành nào của bạn; hoặc

f. mọi hành động của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, Nội dung và/hoặc thông tin nói chung, dù được ủy quyền hay trái phép theo các Điều khoản dịch vụ này.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, PLI, các công ty liên quan và/hoặc các công ty liên kết không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếu nại về lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ phía bạn hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này, ngay cả khi PLI đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Thực tiễn chung về sử dụng và lưu trữ

Bạn xác nhận rằng PLI có thể thay mặt bạn thiết lập các thông lệ và giới hạn chung về việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở số ngày tối đa mà các email, bài đăng trên bảng tin hoặc Nội dung được tải lên khác sẽ được Dịch vụ giữ lại, số lượng email tối đa có thể được gửi hoặc nhận bởi một tài khoản sử dụng Dịch vụ, kích thước tối đa của bất kỳ email nào có thể được gửi hoặc nhận bởi một tài khoản trên Dịch vụ, dung lượng đĩa tối đa sẽ được phân bổ trên máy chủ của PLI và số lần tối đa (và thời lượng tối đa) mà bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đồng ý rằng PLI không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ tin nhắn và thông tin liên lạc nào khác hoặc các Nội dung khác mà Dịch vụ duy trì hoặc truyền tải. Bạn xác nhận rằng PLI bảo lưu quyền đăng xuất hoặc tạm treo các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Bạn cũng thừa nhận rằng

theo quyết định riêng của mình, PLI bảo lưu quyền thay đổi các thông lệ và giới hạn chung này bất cứ lúc nào, dù có thông báo hay không.

Siêu liên kết trên Trang web PLI

Tùy từng thời điểm, trang web PLI có thể chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba trên mạng Internet. PLI cung cấp các liên kết đến các trang web khác này chỉ như một sự thuận tiện. Việc đưa các liên kết đó vào Trang web PLI không có nghĩa là PLI chứng thực, dù là ngụ ý hay cách khác, về các trang web được liên kết hay bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong các trang web đó, và không có thông tin nào trong các trang web đó được PLI chứng thực hoặc phê duyệt. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của PLI và PLI không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết hay bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết. Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, PLI, các công ty liên quan và/hoặc các chi nhánh của PLI đều không phải chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bị gây ra hoặc được cho là bị gây ra do sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có trên các trang web siêu liên kết đó.

Xác nhận, tuyên bố, thông báo và thông tin liên lạc khác

Bạn hiểu rằng kể từ lần nhận đầu tiên, bạn có trách nhiệm xem xét tất cả các xác nhận, tuyên bố, thông báo và các thông tin liên lạc khác, cho dù được gửi đến bạn bằng thư, bằng email hoặc các phương tiện điện tử khác. Tất cả thông tin chứa trong đó sẽ ràng buộc bạn, nếu bạn không phản đối bằng văn bản hoặc qua thư điện tử trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi bất kỳ tài liệu nào được gửi cho bạn. Trong mọi trường hợp, PLI bảo lưu quyền xác định tính hợp lệ của sự phản đối của bạn đối với bất kỳ vấn đề nào được nêu trong các giao tiếp đó. Thông báo và các thông tin liên lạc khác cũng có thể được cung cấp cho bạn bằng lời nói.

Bạn đồng ý rằng PLI thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình cung cấp cho bạn bất kỳ tài liệu nào như vậy nếu được gửi qua hình thức điện tử. Gửi bằng hình thức điện tử có thể ở dạng email, tệp đính kèm thư điện tử hoặc dưới dạng bản tải xuống có sẵn từ trang web này. Bạn tuyên bố rằng bạn sẽ nhanh chóng tải xuống tài liệu liên quan sau khi nhận được thông báo về tính khả dụng của tài liệu. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi mở một tài liệu được PLI gửi theo hình thức điện tử, bạn sẽ nhanh chóng thông báo cho PLI để cho phép PLI thực hiện gửi theo yêu cầu bằng các phương thức khác. Việc không thông báo cho PLI về những khó khăn như vậy trong vòng bốn mươi tám giờ (48) sau khi gửi sẽ khẳng định rằng bạn có thể nhận và mở tài liệu nói trên.

Thông tin liên lạc có thể được gửi cho bạn tại địa chỉ bưu chính hoặc thư điện tử của bạn hoặc tại địa chỉ khác như bạn có thể cung cấp cho chúng tôi sau đây bằng văn bản hoặc nhập vào trang web này. Tất cả các thông tin liên lạc được gửi đi, dù bằng thư, email, fax, điện báo, tin nhắn hay cách khác, sẽ được coi là đã gửi và đã nhận, cho dù có thực sự nhận được hay không.

Tất cả các thông báo, thanh toán và các thông tin liên lạc khác yêu cầu được cung cấp bằng văn bản theo các Điều khoản dịch vụ này sẽ được chuyển đến enquiries.grp@pli-petronas.com.

Biện pháp khắc phục vi phạm các điều khoản này của bạn

Trong trường hợp theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, PLI xác định rằng bạn đã vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản dịch vụ này, PLI có quyền:-

i. cảnh báo với bạn qua email (với bất kỳ địa chỉ email nào bạn đã cung cấp cho PLI) rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản dịch vụ này;

ii. xóa bất kỳ hoặc tất cả nội dung do bạn cung cấp;

iii. thông báo và/hoặc gửi nội dung đến và/hoặc hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp để thực hiện hành động tiếp theo; và/hoặc

iv. bất kỳ hành động nào khác mà PLI cho là phù hợp.

Luật điều chỉnh và Quyền tài phán

Các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Malaysia. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này sẽ được gửi đến tòa án có thẩm quyền ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Nếu bạn là người nước ngoài, người nước ngoài không cư trú, hoặc nếu bạn không cư trú tại Malaysia, bạn khẳng định đồng ý từ bỏ quyền gửi bất kỳ tố tụng chống lại PLI tại bất kỳ địa điểm hoặc khu vực pháp lý nước ngoài nào khác ngoài Malaysia như được nêu ở trên.

Truy cập bên ngoài Malaysia

Nếu bạn chọn truy cập Dịch vụ và/hoặc Nội dung hoặc đăng bất kỳ nội dung nào từ bên ngoài Malaysia, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành chi phối các hoạt động của bạn. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đầy đủ các quyền, thẩm quyền và năng lực hợp pháp theo luật pháp của khu vực pháp lý nơi bạn hiện diện, và việc bạn sử dụng Dịch vụ và truy cập Trang web PLI không trái pháp luật theo luật pháp của khu vực pháp lý đó.

Từ bỏ

Trừ khi được cho phép cụ thể trong các Điều khoản dịch vụ này, không có điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản dịch vụ này có thể hay được coi là được miễn trừ, thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi trừ khi PLI đồng ý bằng văn bản. Bất kỳ sự thất bại nào của PLI để thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản dịch vụ này, hoặc bất kỳ sự từ bỏ, hiểu biết, mặc nhận, trì hoãn hoặc chiều theo nào do PLI cho phép sẽ không được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào của PLI theo các Điều khoản dịch vụ này.

Sửa đổi và Thỏa thuận toàn bộ

Theo quyền của PLI để sửa đổi Điều khoản dịch vụ theo Điều 1 của văn bản này, các Điều khoản dịch vụ này thể hiện sự nhất trí toàn bộ giữa bạn và PLI về vấn đề này. Một số chính sách và/hoặc thủ tục nhất định có thể được trình bày rõ hơn trên Trang web PLI và qua việc sử dụng Trang web PLI của bạn và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi bất kỳ và tất cả các bài đăng như vậy. Mặc dù đã nói ở trên, bạn cũng có thể phải tuân theo Điều khoản dịch vụ bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba.

Hiệu lực của Tính vô hiệu

Mỗi điều khoản và điều kiện của Điều khoản dịch vụ này đều riêng biệt và phân biệt với các điều khoản và điều kiện khác. Nếu có bất kỳ lúc nào, bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản dịch vụ này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được bởi bất kỳ luật, quy tắc, lệnh án lệnh hay quyết định tư pháp nào của bất kỳ tòa án, hoặc tổ chức, cơ quan hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền nào, sự vô hiệu hoặc không thể thi hành đó sẽ chỉ được đi kèm với điều khoản hoặc điều kiện đó và hiệu lực của các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm bởi điều đó, và các Điều khoản dịch vụ này sẽ được thực hiện như thể bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào không hợp lệ hoặc không thể thực hiện đó không được nằm trong tài liệu này.

Tiêu đề có tính mô tả

Tiêu đề của mỗi điều khoản hoặc điều kiện trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích mô tả và sẽ không được coi là sửa đổi hay đủ điều kiện cho bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào được nêu trong từng điều khoản hoặc điều kiện đó.