Chất bôi trơn Petronas

Sức khỏe, An toàn, An ninh & Môi trường

Là một công ty chất bôi trơn toàn cầu và là một phần của chuỗi giá trị dầu khí tích hợp, PLI cam kết đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ xuất sắc về Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường trong tất cả các hoạt động của công ty ở bất cứ nơi nào.

Chính sách của chúng tôi

 • PLI sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và có thể thực hiện để ngăn ngừa và loại bỏ nguy cơ thương tích, bệnh nghề nghiệp và thiệt hại cho tài sản.
 • PLI sẽ thực hiện các bước chủ động để bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả.
 • PLI sẽ đảm bảo rằng các cơ sở mà công ty thiết kế, xây dựng và vận hành, các sản phẩm mà công ty sản xuất và dịch vụ công ty cung cấp phù hợp với các yêu cầu pháp lý thích hợp và các thực tiễn tốt nhất trong ngành.
 • PLI sẽ cung cấp các nguồn lực và tổ chức cần thiết, và khi thích hợp, làm việc với các bên liên quan chính về các vấn đề liên quan đến Sức khỏe, An toàn và Môi trường.
 • PLI sẽ đảm bảo thiết lập các kế hoạch dự phòng để giải quyết các trường hợp khẩn cấp.
 • PLI sẽ đảm bảo cải tiến liên tục trong việc quản lý và hiệu suất về Sức khỏe, An toàn và Môi trường, dựa trên con người, quy trình và công nghệ.
 • PLI yêu cầu tất cả nhân viên và nhà thầu phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt chính sách này.
 • PLI sẽ thực hiện một hệ thống quản lý bảo mật hiệu quả trên toàn Tập đoàn với chức năng xác định, đánh giá và quản lý rủi ro bảo mật cho con người, tài sản, thông tin và hoạt động của chúng tôi.
 • PLI sẽ tuân thủ và áp dụng các chính sách, tiêu chuẩn và hướng dẫn bảo mật.
 • PLI sẽ thúc đẩy nhận thức về bảo mật và thông báo cho tất cả các bên liên quan về yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn quản lý rủi ro bảo mật của PETRONAS trong mọi trường hợp.
 • PLI sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết cho các cấp độ có thể chấp nhận được, trong khi cố gắng thực hiện theo các phương pháp hay nhất trong quản lý bảo mật, để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi được tiến hành trong một môi trường an toàn và bảo mật.