Petronas Lubricants International

Thông báo Pháp lý

Các điều khoản và điều kiện sau đây điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web này và Mạng của trang web. Mặc dù thông báo này có vẻ dài, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là bạn dành thời gian đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng và truy cập trang web này và Mạng của trang web.

Các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm mà không cần thông báo. Bằng việc truy cập trang web này, bạn xác nhận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây hoặc bất kỳ sửa đổi nào của điều khoản và điều kiện đó. Vui lòng không truy cập trang web này hoặc Mạng của trang web nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện bên dưới. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản và điều kiện này và các điều khoản bổ sung được đăng trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web/dịch vụ này và Mạng của trang web cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo đó.

Bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi quan tâm đến việc đảm bảo tính chính xác của thông tin, tuyên bố, văn bản, bài viết, dữ liệu, hình ảnh, màn hình, trang web và các tài liệu khác có và xuất hiện trong trang web này và Mạng của trang web (sau đây gọi là "Thông tin"), tuy nhiên, PLI, các công ty con (và các công ty liên quan, công ty liên kết, công ty liên minh, đại lý, giám đốc, chuyên viên và nhân viên của họ) (sau đây gọi là "Chúng tôi") không đưa ra tuyên bố, bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, chất lượng, sự thật, sự phù hợp và đầy đủ của Thông tin được đưa ra. Chúng tôi bảo lưu quyền thêm, xóa hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Thông tin mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những điểm không chính xác hoặc thiếu sót trong Trang web PLI. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả nào hoặc thiệt hại là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và việc hành động dựa trên Thông tin có trong tài liệu này. Mọi quyết định của bạn dựa trên Thông tin là trách nhiệm duy nhất của bạn.

Trang web PLI cũng có thể chứa thông tin do các bên thứ ba cung cấp và chúng tôi không đưa ra tuyên bố hoặc đảm bảo nào về thông tin của bên thứ ba được đưa ra.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chức năng hoặc hoạt động của Trang web PLI sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi đó sẽ được sửa chữa hoặc Trang web PLI hoặc máy chủ cung cấp trang web này sẽ không có virus hoặc các yếu tố có hại khác.

Trong mọi trường hợp, Thông tin trong Trang web PLI sẽ không cấu thành hoặc được coi là lời mời đầu tư vào PLI, các công ty con và các công ty liên quan hoặc lời mời của PLI, các công ty con và các công ty liên quan để ký kết hợp đồng với bạn.

Giới hạn sử dụng

Bản quyền

Toàn bộ Thông tin trong trang web này do PLI mở ra và thuộc về PLI phải tuân theo pháp luật hiện hành bảo vệ Sở hữu Trí tuệ.

Copyright © PETRONAS Lubricants International 2018. Bảo lưu toàn quyền.

Một số thành phần nhất định của Trang web PLI sẽ chứa thông tin do các nhà cung cấp thông tin và/hoặc đối tác nội dung của chúng tôi gửi đến. Tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi (bao gồm tất cả thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bằng sáng chế, bản quyền, thông tin độc quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác) của mọi thông tin, nhãn hiệu, mô hình, tài liệu và tác phẩm được trích dẫn và/hoặc sao chép trên Trang web PLI, đặc biệt là có liên quan đến việc tái tạo các chiến dịch quảng cáo do Trang web PLI tạo ra, sẽ vẫn là tài sản của PLI, các nhà cung cấp thông tin và/hoặc đối tác nội dung và/hoặc của những người đóng góp vào việc tạo ra chiến dịch, như những người minh họa, nhiếp ảnh gia, v.v. tùy từng trường hợp. Bạn không có quyền lợi độc quyền trong các dịch vụ, tài liệu hoặc bản sao trong đó. Do đó, bất kỳ sự tuyên bố, tái tạo hoặc dịch thuật nào về bản chất, mà không có sự đồng ý rõ ràng của PLI hoặc các chủ sở hữu tương ứng sẽ bị coi là vi phạm.

Trừ khi có ghi chú khác, Thông tin xuất hiện trên trang web này là tài sản độc quyền của PLI hoặc những người khác như được chỉ ra. Bạn được phép truy cập trang web này và sao chép thông tin hợp lý từ trang web này chỉ cho mục đích cá nhân, phi lợi nhuận hoặc giáo dục, với điều kiện mỗi trang bao gồm mọi thông báo về bản quyền hoặc thương hiệu hoặc nguồn gốc như khi chúng xuất hiện trên các trang được sao chép. Bạn không được sao chép, hiển thị, phân phối, tải xuống, cấp phép, sửa đổi, xuất bản, đăng lại, tái tạo, tái sử dụng, bán lại, truyền đi, sử dụng để tạo ra một tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng thông tin cho mục đích công cộng hoặc thương mại. Bạn không được sửa đổi các tài liệu, thông tin hoặc đồ họa theo bất kỳ cách nào và thông báo bản quyền sau đây phải xuất hiện trên tất cả các bản sao:

"Copyright © PETRONAS Lubricants International 2018"

Thương hiệu

Tất cả các thương hiệu xuất hiện trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Liên kết và dàn xếp

Bất kỳ trang web nào khác có thể truy cập và liên kết đến Trang web PLI không nhất thiết nằm thuộc phạm vi kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang web liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với thông tin có trong các trang web đó. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ trang web hoặc liên kết nào như vậy. Bạn chịu trách nhiệm xem và tuân thủ các điều khoản về quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng được đăng trên bất kỳ trang web liên kết nào. Chúng tôi cung cấp các trang web liên kết cho bạn chỉ để thuận tiện cho bạn và việc đưa bất kỳ liên kết nào vào trang web này không nhất thiết ngụ ý rằng chúng tôi chứng thực cho trang web, tổ chức đang vận hành trang web đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của tổ chức đó.

Bạn không được lồng trang web này hoặc liên kết tới một trang khác với trang chủ mà không nhận được sự cho phép rõ ràng. Tất cả các yêu cầu cho phép cùng với các chi tiết của (các) URL của (các) trang web mà bạn đang đề xuất liên kết đến trang web này phải được chuyển đến enquiries.grp@pli-petronas.com

Chúng tôi không có nghĩa vụ cấp cho bạn quyền và chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép của chúng tôi về việc để bạn liên kết với trang web này.

Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn với tư cách là người dùng Trang web PLI. Chúng tôi cam đoan rằng thông tin nhận dạng cá nhân được gửi cho chúng tôi sẽ không được giao dịch, bán hoặc cho thuê cho các công ty bên ngoài Nhóm Công ty PLI. Tên và thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích liên lạc.

Gửi thông tin

Mặc dù mọi thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi ở trên, bất kỳ thông tin nào khác mà bạn gửi và cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này sẽ được coi là thông tin không bảo mật và chúng tôi được cấp giấy phép miễn phí, không hạn chế và không thể thu hồi để sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thấy phù hợp.

Bạn tuyệt đối không được phép đăng tải hoặc chuyển đến hoặc từ trang web này bất kỳ thông tin nào bất hợp pháp, phỉ báng, đe dọa, tục tĩu, khiêu dâm hoặc có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Luật điều chỉnh

Việc bạn sử dụng trang web này và hoạt động của các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Malaysia. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này, bao gồm các điều khoản và điều kiện này sẽ chịu sự phán quyết của tòa án Malaysia.